November 21, 2018 - ، ساعت 11:32
 
 
تکرار تصادف از ضعف مهندسی برخاست؛
دور برگردان مرگ


صبح ساحل، اجتماعی _ اهالی  شهرک سجادیه باصدای ناهنجارترمز و بوق ممتد اتومبیل ها  به خواب می روند، این لالایی،لالایی مرگ و جراحت است که هر روز با طلوع آفتاب آغاز و تا پاسی از نیمه های شب ادامه دارد. کودکان حاشیه این بلواردیگر ازصدای واژگونی خودروها در خواب نمی هراسند، گویا بدون برخورد ویا واژگونی خودرویی در بلوار امام حسین به خصوص(نخستین دوربرگردان شهر بندرعباس) روز اهالی این محل شب نمی شود.بلوار امام حسین یکی از اصلی ترین مسیرتردد شرق به غرب وبالعکس درشهربندرعباس است که روزانه علاوه برساکنین حاشیه این بلوار، مسیر اصلی ورود مسافران ازشهرهای شرق استان و حتی خارج از استان به مرکز شهر بندرعباس به شمار می رود. چندین دور برگردان دراین بلوار وجود داردکه متاسفانه به اذعان کارشناسان وحتی مردم غیر اصولی وغیر استاندارد به نظر می رسد.

یکی ازکسبه شهرک سجادیه درگفت وگو با صبح ساحل از تصادفات مکرر دراین حد فاصل به شدت انتقاد کردوگفت: ساکنین حاشیه این بلوار درساعات مختلف شبانه روز آرامش ندارند و از دیدن اینگونه  حوادث به ستوه آمده اند. محمد قاسمی مدعی است: این موضوع ازلحاظ روانی تاثیر بسیار بدی برروحیه  فرزندانشان گذاشته است و روزی نبوده که شاهد حادثه‌ای دراین نقطه حادثه خیز نباشیم.وی ادامه داد: قبل از این دور برگردان، شیب خطرناک درحد  فاصل پمپ گاز شهرک طلاییه وجود داردکه حادثه خیزی این دوربرگردان را دو چندان می کندو ازسویی بریدگی خودسرانه در روبروی فروشگاهی دراین محدوده باز هم بر افزایش حوادث افزوده است.قاسمی اضافه کرد: این محدوده یکی ازنقاط مهم حادثه خیز شهر بندرعباس به شمار می رود زیرا به طورمکرردراین نقطه حادثه روی می‌دهد و منجر به خسارت مالی و جانی عابرین سواره و پیاده دراین محل می شود.یکی دیگر ازاهالی این محل که خود را ذاکری معرفی کرد یادآورشد: این دور برگردان بدون استثناءدرهفته چندین خودرو را به سمت بلوار واژگون می کند وخسارات جانی ومالی را به عابرین وارد می کند. وی با یادآوری آخرین برخورد گفت: حادثه برخورد خودرو آتشنشانی و واژگونی یکدستگاه پراید و چند خودرو دیگر بیش از 6 ساعت ترافیک سنگین حتی درمحله ایجاد نمود و مسوولان پس ازاین حادثه با نصب گاردیل و محافظ بلوکی سعی در اصلاح این دور برگردان دارند.ذاکری ادامه داد: حتی پس ازنصب محافظ بلوکی ونصب گاردیل  مجدداً دراین نقطه حادثه رخ داد واگر دقت کنید گارد ریل هایی که هنوز یک هفته از نصب ‌آنها نگذشته بود مجددا برای مردم خسارت ساز شد.یکی دیگر از اهالی این محل گفت: هنوز کارگران نصب گاردیل ها را به اتمام نرسانده بودندکه یک پراید بادوسرنشین یک زن وکودک به طرز وحشتناکی ازاین دوربرگردان به سمت لاین اصلی بلوارمنحرف شدندکه اگر واژگون  نمی شد به وسط بلوار پرت می شدومعلوم نبود چه حادثه ای رخ می داد هرچندکودکی که در داخل  خودرو بود به شدت دچار آسیب شده بود و از سرنوشت آنان خبر ندارم. وی معتقد است: این دوربرگردان باید مسدود شود زیرا بسیاری اوقات مردم پس از خروج از این دور برگردان با دنده عقب خودرو یا از بریدگی روبروی سوپرمارکت به شهرک سجادیه وارد می شوند که درهر دو حالت باعث تصادف و حادثه می شود. ایمان هنری کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل میزان تصادفات خارج از حد استاندارد را دریک نقطه، ازضعف های مهندسی عنوان کردوگفت: اگر این اتفاق رخ دهدآن نقطه حادثه خیز است وباید به سرعت اصلاح ویامسدود شود.وی درخصوص دور برگردان ها در بلوار امام حسین تصریح کرد: بسیاری از این دور برگردان هاکه حادثه خیز هستند به دلیل جانمایی اشتباه آنان بوده و جانمایی یک دوربرگردان از ابتدایی ترین مبحث حمل ونقل است که نیاز به مهندسی داشته و باید جایی شکل بگیرد که کمترین حادثه را به همراه داشته باشد.این کارشناس مربوطه در تشریح هندسی دوربرگردان حد فاصل شهرک سجادیه دربلوار امام حسین اظهار داشت: خطوط رفت و برگشت بلوار امام حسین اختلاف ارتفاع دارد و شیب طولی وعرضی راه باید پس از جانمایی صحیح آن موردتوجه قرار می گرفت  اما این شیب ها ایراد دارند. وی ادامه داد: این اختلاف ارتفاع دو مسیرباعث سرعت گرفتن خودرو ودرنتیجه با  قرارگرفتن درشیب و ورود در پیچ به واسطه نیروی گریز از مرکز موجب خروج خودرو از دوربرگردان می شودو باید به وسیله شیب عرضی خنثی شودکه در این نقطه دوربرگردان به دلیل ایراد داشتن هم شیب عرضی وهم شیب طولی حادثه آفرین است.هنری،ساده ترین راهکارکاهش تصادفات در دوربرگردان های این بلوار را نصب سرعتگیر عنوان کرد و افزود: مطالعات مهندسی وترافیکی ازلحاظ جانمایی و اصول اولیه مهندسی ترافیک درخصوص شیب های طولی وعرضی می تواند راهکاری برای این نقاط باشد وبا بهره گرفتن از کارشناسان و شرکتهای معتبر مشاور دراین زمینه حوادث را به حداقل برسانند.کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل تصریح کرد:دور برگردان ها نیاز به نظارت دارند اگر طراحی اصولی ومهندسی باشد حادثه به ندرت پیش می آید.هنری افزود: طراحی این دوربرگردان ها بسیار سهل و راحت و درمقابل طراحی گردنه های جاده های کوهستانی بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده  است. وی  درپایان گفت: تمامی دور برگردان های بلوار امام حسین دچار اشکالات جانمایی و اجرایی است.رییس کمیسیون فنی وعمرانی شورای شهر بندرعباس هم با بیان اینکه برخی دوربرگردان ها درشهر بندرعباس نیاز به اصلاح هندسی  دارند تصریح کرد: پیش ازاین اشکالات هندسی تقاطع ها،آسفالت  خیابان ها ودور برگردان‌ها به مسوولان گوشزد شده بود و بزودی طی بازدیدی از روندکار مطلع خواهیم شد.عبدالرضا بنی نعیم اضافه کرد: مطالعات  اولیه انجام وبرخی تقاطع ها و مسیرها اصلاح شده است و مابقی نیز نیاز به پیگیری دارد.وی ا ضافه کرد: حادثه خیز بودن دوربرگردان ها و اشکالات دوربرگردان‌ها را قبول دارم واین موضوع به معاونت عمرانی شهرداری اعلام شده که اصلاح شود. اما رسول دهقانی دبیرعالی شورای هماهنگی ترافیک استان هرمزگان حادثه خیز بودن این نقاط را رد می کند وباتعریفی از حادثه خیزی یک نقطه می گوید: هرگاه دریک نقطه بیش ازدومرتبه تصادف یا حادثه ای رخ دهد این نقطه حادثه خیز است. واین درحالی است که به گفته شهروندان وشواهد و قراین نشان می دهدکه در این  نقاط  حداقل در هفته دوتصادف اتفاق می افتد. دهقانی از شناسایی 63 نقطه حادثه خیز درشهربندرعباس خبرداد و افزود: در حادثه های اصلی استان 36 مورد و بیش از 90 نقطه حادثه خیز نیزدرجاده های فرعی و روستایی شناسایی شده است که  درجهت رفع آنان برای اقدام، ابلاغ شده است وتعدادی رفع و تعدادی نیز درحال آغاز است.دهقانی نقاط حادثه خیز در شهر و استان را مربوط به گذشته دانست وگفت: موارد ایمنی درخیابان های جدید الاحداث لحاظ می شود وتمامی دستگاه هاموظف شده اندکه هر گونه تغییرات، حفاری،ممنوعیت، محدودیت،اصلاح هندسی ونصب علایم را بامجوز شورای ترافیک انجام دهد و چنانچه دستگاهی به این امر توجه نکندخلاف قانون بوده  و بار حقوقی آن برعهده دستگاه موردنظر خواهد بود.

وی افزود: دوربرگردان سجادیه اولین دور برگردان شهر بندرعباس است اما غیر اصولی نیست وباتوجه به فضایی که دراختیار بود و شیبی که دارد ازنظر هندسی مشکلی ندارد.سرهنگ دهقانی بی توجهی رانندگان وعدم کنترل سرعت خودروهایشان را مسبب تصادفات و واژگونی می داند ومی افزاید: این دوربرگردان از نظر کمبود تابلو وعلایم با مشکل روبرو بودکه این موضوع رفع شد وتا حدودی ایمن شده است.

سرهنگ دهقانی وعده داد: با اعزام کارشناسان به نقاط مورد نظر درشهر بندرعباس این موضوع را بررسی می کند.نگارنده امیدواراست: سرعت ، دقت ومسوولیت پذیری سرلوحه کارمسوولان استان قرار گیرد و برای حفظ جان مردم از حوادث جاده ای، دریایی، هوایی، ریلی و دیگر موارد ارزش قائل شویم.ارسال شده: ساعت: 8:42

کلمات کلیدی: شهرک سجادیه ، مرگ و جراحت ، بلوار امام حسین ، نخستین دوربرگردان ،

برچسب‌ها: اجتماعی
 
 
قطار بندرعباس از مسير روسيه به اروپا وصل مي شود

ازدواج و طلاق در هرمزگان افزایش یافت

ترنم عطر وجود حضرت علی اصغر(ع) در هرمزگان

حوزه انتخابی میناب، رودان، جاسک و بشاگرد 2 نماینده در مجلس خواهد داشت

«شهرداری» در ساری یک امتیاز شیرین گرفت