شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تجدید فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی ) تاریخ /1/1399  شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عمليات تكميلی آبرسانی به روستای جغدر ( مجتمع سراح جلالي )  
مبلغ برآورد اوليه:  مبلغ   7.863.586.919 ريال (هفت ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون  پانصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و نوزده ريال )
  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباری اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامی تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:
 393.179.346 ريال (سيصد و نود و سه ميليون و صد و هفتاد و نه هزار و سيصد و چهل و شش ريال )
رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 5 آب
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/000/5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد
مهلت دريافت اسناد مناقصه ازسامانه :  از ساعت 14 تاريخ  31/02/1399 تا  پايان ساعت 14 تاريخ  08/03/99
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد  : ساعت 14 تاريخ 24/03/99
-زمان بازگشايي پاكات مناقصه :  ساعت 10 تاريخ  26/03/99
محل بازگشايی : سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابی كيفی مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65)بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم شامل پاكات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف و ارزيابي كيفي آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتی شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .    

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها