شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) آگهی مزايده شماره 1/99 (يک مرحله‌ای) نوبت دوم تاریخ /یکم /خرداد /1399
1-‌ نام دستگاه مزایده گذار: شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) به نیابت از شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مزایده گذار: كیلومتر 40 جاده میناب-جنب شهر قلعه قاضی-نیروگاه گازی خلیج فارس
3- موضوع: فروش روغن بهران توربین 46 مستعمل به مقدار تقریبی 70000 لیتر و 108 عدد بشكه خالی 208 لیتری فلزی و  268 عدد بشکه خالی 208 لیتری پلاستیکی
1-3- روغنهای مزبور كاركرده بوده و مستعمل میباشد.
4- محل دریافت اسناد مزایده: اداره تداركات شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس واقع در شهر قلعه قاضی
5- مهلت دریافت اسناد مزایده:  تا 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
6- مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 20/03/99
7- زمان و تاریخ و مكان بازگشایی پاكات راس ساعت 10:00 مورخ 21/03/99 در سالن جلسات شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس
8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل میشود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- نوع تضمین شركت در مزایده: ضمانت نامه بانكی یا چك تضمینی معتبر بانكی در وجه شركت تولید نیروی برق خلیج فارس
10- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ( دویست و چهل و پنج میلیون ریال )
11- قیمت اسناد مزایده و شماره حساب: مبلغ 1000.000 ریال (یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره 500160000000000915338270 ir نزد بانك کشاورزی شعبه مرکزی بندرعباس كد 4087 بنام شركت مدیریت تولید برق خلیج فارس
12- پیشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ تضمین شركت در مزایده، تضمین معتبر تهیه و همراه پیشنهاد نرخ به شركت تسلیم نماید، به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- سایر اطلاعات و جزئیات دراسناد مزایده مندرج است.
14- آگهی در وب سایت شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس www.pgpgm.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
 iets.mporg.ir قابل مشاهده میباشد.
15- این شركت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
16- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.
17- هر تعداد كه در مزایده شركت نمایند نسبت به بازگشایی پاكات آنان اقدام خواهد شد.
18- موضوع مورد معامله به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته می شود .
متقاضیان میتوانند با ارائه معرفی نامه، نماینده خود را جهت دریافت اسناد مزایده به همراه فیش واریزی به مبلغ 1000.000 ریال (یک میلیون ریال) به حساب جاری اعلام شده در آگهی و مراجعه به آدرس شركت اقدام نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها