شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان فراخوان ارزيابی مناقصه گران نوبت دوم تاریخ /14/تیرماه/1399عمليات پروژه : طرح B.O.O احداث واحد نمک زدايی تامين آب شرب روزانه 1500 مترمکعب بندر سلخ واقع در جنوب جزيره قشم استان هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد . کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد ارزيابی کيفی مناقصه تا ارائه مدارک و مستندات مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی , مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
• موضوع مناقصه : شرح عمليات پروژه: طرح BOO احداث واحد نمک زدائی تامين آب شرب روزانه 1500متر مکعب بندر سلخ واقع در جنوب جزيره قشم استان هرمزگان
• دوره احداث:12ماه
• دوره بهره برداری تجاری: 15 سال
• خريدار: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به نمايندگی از طرف وزارت نيرو
• ظرفيت توليد: روزانه 1500متر مکعب.
ب - شرايط سرمايه گذار:  امکان تامين منابع مالی و سرمايه مورد نياز و داشتن سابقه مديريتی، اجرايی و بهره برداری
پروژه های مشابه.
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/000/5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد ارزيابی کيفی .
مهلت زمانی دريافت اسناد ارزيابي کيفی از سايت : از ساعت    13:00مورخ   14/04/99 لغايت 22/04/99 تا ساعت 13:00
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت 13مورخ 05/05/99
زمان بازگشايی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 08/05/99
محل بازگشايی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يک نفر نماينده از طرف هر يک از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پيشنهادها آزاد است .
امتياز کيفی لازم :  احراز حداقل امتياز لازم (60 ) مي باشد .
پيشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد ارزيابی کيفی را از  سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مربوطه  مدارک لازم شامل پاکت ارزيابی کيفی و مدارک و مستندات خواسته شده را تهيه و به صورت فايلهای pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد ارزيابی کيفی مناقصه درج شده است .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مربوطه  آدرس : بندرعباس ‏‏‏-
بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتی - شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی:‎WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها