مشخصات محکوم له نام آقای علی نام خانوادگی افضلی نمیز ابلاغ اجرائیه تاریخ /11مردادماه /1399مشخصات محکوم له نام آقای علی نام خانوادگی افضلی نمیز نام پدر : سداله نشانی محلا اقامت : کرمان  اداره زندان و امور اجرا احتام  محکوم به بموجب دادنامه شماره 89/46 مورخ 14/10/98 دادگاه شورای حل   اختلاف شعبه 21 که وفق دادنامه شماره 89/46 شعبه 21 دادگاه شورای حل اختلاف استان هرمزگان قطعیت حاصل کرده است . الزام به تنظیم سند یک دستگاه اتومیبل پژو  پارس به رنگ سفید مدل 89 به شماره پلاک 55-213هـ 88
مشخصات محکوم علیه :1- نام محمد قربانی نام پدر عباس شغل: مجهول المکان  2-نام آرش  عرب جبل عامل نام پدر اکبر  شغل مجهول المکان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه :
1- پس از ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . /
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا ء تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید ، لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خلاف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد .
4- علاوه بر موارد بالا که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها