اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /14/مردادماه /1399اجرای احکام حقوقی دادگستری  بندرعباس  در سازمان کار به موجب پرونده های اجرایی 980286-ب کار که محکوم علیه شرکت افق کیا بندرعباس به استناد رای شماره 9964 مورخ 20/03/1398 محکوم به پرداخت 000/000/121 ریال در حق محکوم له آقای پیمان محمودی نودژ  فرزند پرویز گردیده است که یکدستگاه کامیون کشنده بنز آکتورس به شماره انتظامی 2234 ب 11 قرمز رنگ (منطقه اسکله شهید رجایی )که به مبلغ 000/000/200/1 ریال ازریابی و کارشناسی شده است و با شرایط زیر از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد.
1- فروش نقدی است  و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 11  ظهر روز چهار شنبه مورخ 29/05/1399  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به  اجرای احکام  حقوقی  دادگستری بندرعباس به آدرس چهارراه رفاه مجتمع شهید بهشتی طبقه همکف واحد اجرای احکام مدنی اداره کار مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها