آگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام دادگستری حاجی آباد آگهی مزایده( مرحله اول) تاریخ /26شهریورماه /1399آگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام دادگستری حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9809987644100537 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد  ششدانگ یک باب خانه به شماره پلاک 194 فرعی از 33 اصلی بخش هفت حاجی آباد و مالکیت یک دانگ خانم منیجه باوقار و پنج دانگ مرحوم جعفری به مساحت عرصه 04/1120 متر مربع که قدمت و مساحت اعیانی 176 در دو قسمت که قسمت قدیمی با قدمت بیش از پنجاه سال و مساحت تقریبی 100 متر مربع و قسمت جدید با قدمت حدود 18 سال و مساحت 70 متر مربع و وضعیت بنای قدیمی دیوارها خشت و گلی و سقف چوب حصیر ، وضعیت بنای جدید : دیوار بلوک سیمان وقسمتی دارای سیمان سفید و سقف تیرچه و آجر و پشت بام ایزوگام وسفید کاری داخلی وکف فرش سیمان و دارای سرویس بهداشتی با کف موزاییک و سقف تیر آهن و قسمتی سرامیک و وضعیت حیاط کف خاکی و قسمت کوچکی بصورت فرش سیمان همچنین دارای تعدادی درخت و چاه آب می باشد به آدرس حاجی آباد- روستای باغات و دارای انشعاب آب و برق و گاز در قبال مبلغ 000/060/680/1 ريال بابت تقسیم ترکه ارزیابی و کارشناسی گردیده که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد .
 1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع  و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 06/07/1399 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود.
 ( ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند)
5- با پشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز دوشنبه  07/07/1399 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
8- در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر  احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اجرای احکام دادگستری حاجی آبادمراجعه نماید .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها