برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حاجی آباد29/شهریوربرابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حاجی آباد تصرفات مالكانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وپلاك مورد تقاضا به شرح زیرجهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آْگهی می شود در صورتی كه هركس نسبت به صدور سند مالكیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد واملاك محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید،درهرحال صدورسند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1- خانم مریم سالاری سردری  فرزند ابراهیم  ش ش 434  صادره از   بندرعباس پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 18/189  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 3- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  محله بی بی دختران  ملكی احد از مالکین رسمی حاجی اباد.
2- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  حاجی اباد  ششدانگ یک باب ساختمان مسجد  به مساحت   13/816  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 26- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای سرچاهان بالا   ملكی  احدی  از مالکین رسمی سرچاهان.
3- آقای شیرویه شمسایی گهکانی  فرزند نوازاله  ش ش 377  صادره از   حاجی اباد  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   42720  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 1/26- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای سرچاهان   ملكی  نوازاله شمسائی احدی  از مالکین رسمی سرچاهان.
4- آقای کورش شمسایی گهکانی  فرزند نوازاله  ش ش 328  صادره از   حاجی اباد  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   50/81842  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 1/26- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای سرچاهان   ملكی  نوازاله شمسائی احدی  از مالکین رسمی سرچاهان.
5- آقای کورش شمسایی گهکانی  فرزند نوازاله  ش ش 328  صادره از   حاجی اباد  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   60/20125  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 1/26- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای سرچاهان   ملكی  نوازاله شمسائی احدی  از مالکین رسمی سرچاهان.
6- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  حاجی اباد  ششدانگ یک باب ساختمان مسجد  به مساحت   42/532  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 27- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای سعادت آباد  سرچاهان   ملكی  احدی  از مالکین رسمی سعادت اباد سرچاهان.
7-اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  حاجی اباد  ششدانگ یک باب ساختمان مسجد  به مساحت   78/2218  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 27- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای سعادت آباد  سرچاهان   ملكی  احدی  از مالکین رسمی سعادت اباد سرچاهان.
8- آقای غضنفر برخورداری احمدی  فرزند عطااله  ش ش 7  صادره از   حاجی اباد  شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت   43082  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی   ملكی  شمس قمر محمدمرادی   از مالکین رسمی شهدادی.
9-. آقای غضنفر برخورداری احمدی  فرزند عطااله  ش ش 7  صادره از   حاجی اباد  شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت   21352  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی   ملكی  شمس قمر محمدمرادی   از مالکین رسمی شهدادی.
10- آقای ایرج مرادی شهدادی  فرزند میرزا  ش ش 314  صادره از   حاجی اباد  شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   38/93161  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای تل قلعه شهدادی   ملكی  شمس قمر محمدمرادی   از مالکین رسمی شهدادی.
11- آقای ایرج مرادی شهدادی  فرزند میرزا  ش ش 314  صادره از   حاجی اباد  شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   93/68938  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای تل قلعه شهدادی   ملكی  ایاز مرادی   از مالکین رسمی شهدادی.
12- آقای شهرام برخورداری احمدی  فرزند حسین  ش ش 1799  صادره از   حاجی اباد  شش سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   122094  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده یک فرعی از 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای تل قلعه شهدادی   ملكی  فتح اله برخورداری احمدی  از مالکین رسمی شهدادی.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 29/06/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه  14/07/1399

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها