شرکت آلومینیوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تاریخ /7/مهرماه سال /1399شرکت آلومینیوم المهدی، در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام عملیات تخلیه، بارگیری و حمل محموله های وارداتی توسط کامیون و تحویل، تخلیه، دپوسازی و صفافی در انبار شرکت آلومینیوم المهدی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت میشود بر اساس شرایط اعلام شده در آگهی مندرج در وب  سایت المهدی  به آدرس www.almahdi.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
توضیحات:
- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/07/99
- ضمانتنامه: تضمین شركت در مناقصه مبلغ 20.000.000.000 (بیست میلیارد) ریال می باشد كه می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی حداقل سه ماهه قابل تمدید ارائه شود.
- محل تحویل پاکات مناقصه: بندرعباس، كیلومتر 18 جاده اسكله شهید رجائی، بلوار صنعت، شركت آلومینیوم المهدی، دبیرخانه شرکت. تلفن: 33595021-076  دورنگار: 33595550-076
- کلیه پاکات مناقصه می بایست بصورت دربسته، ممهور و موضوع مناقصه روی پاکت ذکر گردد. ضمناً ارسال اسناد فنی مناقصه بصورت مهر و امضاء شده از سوی شركت كنندگان الزامی است.
- مضافاً اینكه به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، فاقد امضاء و پیشنهادهایی كه بعد از مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- مناقصه گزار در رد یا قبول هر یك یا تمامی پیشنهادات مختار است.
- سایر شرایط در اسناد مناقصه عنوان گردیده است.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها