اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت اول ) تاریخ /7/مهرماه سال /1399اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9709987610400969 و بایگانی 971073 حسب دادنامه شماره 9810427610400038 محکوم علیه آقای عبداله رئیسی شهروئی فرزند حسین محکوم است به پرداخت مهریه به میزان 19 نوزده مثقال طلای 21 عیار و پرداخت مبلغ 600/257 ریال بابت تعرفه خدمات قضایی در حق محکوم له خانم حمیده آهن چهره فرزند یوسف صادر و اعلام می نماید و در راستای اجرای حکم یکدستگاه خودرو سواری پراید GTXI رنگ نقره ای به شماره انتظامی 44س 639 ایران 84 به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
موضوع مزایده : یکدستگاه پراید به شماره انتظامی 44س 639 ایران 84 نوع : سواری تعداد سیلندر : 4 شماره موتور 1906363 پلاک شخصی :   سیستم GTXI  تعداد محور : 2 - تعداد چرخ :4- شماره شاسی :1412286062569 - مدل 1386 - رنگ نقره ای - نوع سوخت : بنزین - وضعیت حاضر : از نظر بدنه آثار خوردگی بر روی زه و گلگیر قرار دارد .مبلغ کارشناسی که به مبلغ دویست میلیون ریال ( معادل بیست میلیون تومان ) کارشناسی و ارزیابی گردیده است ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت نقدی به حساب دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/07/1399  در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها