آگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام دادگستری حاجی آباد آگهی مزایده ( نوبت اول ) تاریخ /7/مهرماه /1399آگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام دادگستری حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9809988822900043 صادره از شعبه 1 اجرای احکام حقوقی داراب، ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 637 فرعی از 22 اصلی مسکونی به مساحت 57/715 متر مربع قطعه یک بخش 7 حاجی آباد روستای طاشکوییه به مالکیت خانم صنم مرادی با تاریخ ثبت 20/03/1399 بر روی عرصه ملک مورد نظر در ضلع شرقی اعیانی به مساحت 63/84 متر مربع با اسکلت دیوار باربر با نمای پلاستر سیمان درب و پنجره آهنی و سقف تیرچه بلوک فاقد کابینت و کف سیمان پوشش دیوار و سقف گچ و همچنین سرویس بهداشتی در ضلع شمالی به مساحت 8.8 متر مربع و در مرکز عرصه ، اعیانی خشت و گلی به مساحت 425/61 متر مربع و در ضلع جنوب غربی اعیانی با اسکلت دیوار باربر و سقف تیرچه بلوک و فاقد نما و درب آهنی به مساحت حدود 25 متر مربع ، کف حیاط خاکی و 5 نفر نخل مثمر و دارای انشعاب آب و برق تک فاز می باشد که در قبال مبلغ 000/000/326/1 ريال ( یک میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون ريال ) بابت طلب محکوم له خانم عاطفه نوروزی ارزیابی و کارشناسی گردیده ( طلب محکوم له 514 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی ) که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد .
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت  به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا ده درصد  بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده  دادگستری تودیع و قبض سپرده را  ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4-پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 20/07/1399 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود . ( ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند.)
5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است .
7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 21/07/1399 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید .
8- در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت و خسارت از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اجرای احکام دادگستری حاجی  آباد مراجعه نمایند .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها