شهرداري بندرعباس آگهی مزایده عمومی تاریخ /23/مهرماه سال /1399شهرداري بندرعباس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4690/1 مورخ 14/7/99 شورای اسلامی شهر بندرعباس نسبت به فروش املاک ذیل جهت تکمیل و بهره برداری از پروژه های (10 پروژه بشـرح مندرج در شـرایط و اسناد مزایده) از طریق مـزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حـقوقی واجدالشرایط اقدام  نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی در مهلت مقرر به اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) شهرداری مرکزی مراجعه نمایند.
(فروش اسناد از تاریخ 23/7/99 لغایت 5/8/99)
- هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد.
- میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای یک ماه اعتبار به شماره حساب0105926679003  شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده  تحویل نمایند.
- چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم  مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند  سپرده  آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد.
- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد.
- پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  14/8/99 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
- پیشنهادات ساعت 13روز شنبه  مورخ 17/8/99 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند.
- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.
شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد .
- بازدید از هریک از املاک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد .
پرداخت مبلغ مزایده بصورت نقد و غیرنقد ( اسناد مطالبات شهرداری) بوده که شرایط پذیرش اسناد مطالبات و نحوه اعلام برنده بشرح مندرج در شرایط مزایده می باشد.
-شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداري بندر عباس  و موضوع مفاد آئین نامه معاملات شهرداري تهران  واز سوي پیشنهاد دهنده میباشد.
-سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد  مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت  و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند .
-مبلغ پروانه به مبلغ پیشنهادی قطعات (زمین) افزوده می گردد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها