آگهی مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /10/آبان ماه سال /1399آگهی مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی به موجب پرونده کلاسه 9209987620300135  صادره از شعبه 1 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بندرعباس 1- ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 330 فرعی از 66 اصلی به مساحت 465 متر مربع به مالکیت مرحوم جهانگیر دهقانی بانگودی واقع در بخش احمدی ، مالکیت در محدوده پلاک ثبتی به صورت دوباب منزل مسکونی به اضافه سرویس بهداشتی مجزا احداث گردید که پوشش سقف آن تیرچه بلوک و طاق ضربی و نما پلاستر و پوشش داخل آنها با اندود گچ و تا ارتفاع  90 سانتی متر کاشی می باشد و فاقد پروانه ساختمانی و پایانکار ساختمانی احداث گردیده اند و فاقد پوشش حیاط سازی و حصار و دور  دیوار کشی بوده به انضمام دو درب در ضلع شرق مشرف به خیابان احداث گردیده است و دارای دو انشعاب برق و آب مشترک می باشد مساحت احداثی در ضلع شرق شمالی به صورت 29/35 متر مربع و 11 متر مربع دستشویی مجزا و مساحت احداث شده در جنوب غربی و جنوب 24/87 متر مربع می باشد که جمع کل ارزش عرصه و اعیان ایجاد شده متعلقات جمعا 000/000/460/2ريال ارزیابی و کارشناسی گردیده است ملک دوم معرفی شده توسط خواهان پرونده فاقد سند مالکیت رسمی بوده و احراز مالکیت و عدم آن در صلاحیت کارشناس نبوده ملک مورد نظر احداثی در عرصه مشاعی به ابعاد و مساحت مشخص می باشد که شامل یک چهار دیواری به نمای بیرون سرامیک و یک دستگاه منزل مسکونی به اضافه سرویس بهداشتی مجزا که مساحت عرصه در تصرف 325 متر مربع می باشد و کف سازی موزاییک و انشعاب آب و برق دارد. با جمع جهات و با توجه به نوع ساخت که دارای پروانه ساختمانی و مجوز از دهیاری جهت ساخت می باشد و فاقد پایانکار رسمی بوده با در نظر گرفتن موارد فوق ارزش آن مبلغ 000/000/350/2ريال برآورد شده . ملک در عرصه مشاعی احداث گردیده که به صورت یک واحد تجاری طبق کروکی به ابعاد و مساحت 21 متر مربع و مشخصات نمای آن سرامیک و داخلی با پوشش کارشی تا زیر سقف و دارای انشعاب آب و برق می باشد و ارزش برآوردی آن با توجه به موارد فوق مبلغ 000/000/300ريال اعلام میگردد. 2- شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در روستای بانگو احمدی و هفتاد نفر نخل خاصویی و تعداد سی نفر نخل واقع در شهر سرگز- روبرو پاسگاه انتظامی بخش احمدی سایر ارقام بلحاظ میانگین داده های موثر شامل: نوع نخل خاصویی و سایر ارقام محاسبه نخیلات ، محاسبه هزینه  تولید ، محاسبه درآمد خالص میانگین قیمت هر نخل برای سایر ارقام برابر 25 میلیون ريال میانگین قیمت هر اصله نخل خاصویی برابر 30 میلیون ريال اعلام می گردد. و درخصوص برآورد قیمت هر متر مربع برابر 200  هزار ريال و در صورت مالکیت یک هکتاری بر محل مورد معرفی ارزش یک هکتار برابر 2 میلیاردريال اعلام می گردد و قیمت کل املاک مورد ارزیابی برای کل نخیلات {100 نفر نخل} به یک هکتار عرصه باغی برابر 4850 میلیارد ريال { چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ريال } ؛ در خصوص محکومیت محکوم علیه آقای کیومرث دهقانی بابت طلب محکوم له خانم افسانه وظیفه دان، ارزیابی وکارشناسی گردیده است { طلب محکوم له 168/113/052/1 و تعداد 9 عدد سکه تمام بهار آزادی به نرخ روز} که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد . ارزش کل املاک مورد مزایده مبلغ 996000000 میلیون تومان می باشد .
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند .
4- پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 28/08/1399 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود، ( ضمنا فی المجلس نیز می تواند با رعایت مقررات در مزایده شرکت نماید ).
5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- اجرای احکام در قبال پیشنهاد مختار است.
7- پیشهاد در ساعت 11:30 صبح روز پنج شنبه 29/08/1399 قرائت خواهد شد حضور پیشهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید .
8-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  اجرای احکام دادگاه عمومی بخش احمدی مراجعه نمایند.
دادیار دادگاه عمومی بخش احمدی محمد حسن گنجعلی

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها