ناحیه یک شهرستان بندرعباس و توابع آگهی نوبتی سه ماهه دوم ( تیر، مرداد، شهریور) سال 1399 اداره ثبت اسناد و املاک تاریخ /1/آذرماه سال /1399برابر مواد 11 و 12 قانون ثبت و ماده¬ی 59 آئين نامه ی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، املاكي كه در سه ماهه دوم سال 99 (تیر، مرداد، شهریور) واقع در شهرستان بندرعباس و توابع پذيرش و قبول درخواست ثبت به عمل آمده به شرح ذيل جهت اطلاع   عموم آگهي مي گردد:
بخش یک
1- 8 فرعی از 4768 ‏- اصلی جواد صفت زاده فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 66‏/223 متر مربع واقع در شاه حسینی محله سه زیارتان
2- پلاک 10901 - اصلی کنیز ، محمد ، زینب ، لیلا ، سلیمان ، علی ، عبداله و حسین شهرت همگی خاتم زمینی فرزندان ابراهیم آقایان به نسبت شش ممیز دویست و هفتاد و شش سهم از چهل و شش ممیز شصت و دو سهم و خانم ها به نسبت سه ممیز صد و سی و هشت سهم از چهل و شش ممیز شصت و دو سهم مشاع از ششدانگ و خانم کنیز رهروانی فرزند ابراهیم به نسبت پنج ممیز هشتصد و بیست و شش سهم از چهل و شش ممیز شصت و دو سهم از ششدانگ یک قطعه زمین شارع واگذاری بمساحت 60‏/46 متر مربع واقع در محله پشت شهر
3- پلاک 10908 - اصلی عبدالله شیرانی هفشجانی فرزند عزیزالله ششدانگ یک قطعه زمین شارع متروکه بمساحت 36‏/6 متر مربع واقع در بلوار شهید حقانی
4- پلاک 10911 - اصلی حمید شهسواری فرزند عزیزقلی ششدانگ یک قطعه زمین شارع واگذاری بمساحت 29‏/19 متر مربع واقع در بلوار 15 خرداد
5- پلاک 10912 - اصلی بانک مسکن سرپرستی استان هرمزگان ششدانگ یک قطعه زمین شارع متروکه بمساحت 11 متر مربع واقع در چهارراه بلوکی
6- پلاک 10913 - اصلی علی هوشیاری فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین شارع متروکه بمساحت 68‏/6 متر مربع واقع در محله نظرآباد
7- پلاک 10914 - اصلی علی هوشیاری فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه بمساحت 33‏/43 متر مربع واقع در محله نظرآباد
8- پلاک 10915 - اصلی علی هوشیاری فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین شارع متروکه بمساحت 63‏/34 متر مربع واقع در محله نظرآباد
9- پلاک 10916 - اصلی اسماعیل انصاری فرزند مختار ششدانگ یک قطعه شارع متروکه بمساحت 34‏/24 متر مربع واقع در محله بلوچها
10- پلاک 10917 - اصلی حمیده جعفری فرزند محمد ، سمیره مکاری رضوانی فرزند محمد ، سهیلا سلیمانی فرزند عبدالرضا،حوا راستگو فرزند محمد و فضه بلده فرزند حسین  بترتیب به نسبت دو دانگ مشاع ، یکدانگ مشاع ، یکدانگ مشاع ، یکدانگ مشاع ، یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محل شارع متروکه بمساحت 79‏/1 مترمربع واقع در محله اوزیها
11- پلاک 10918 - اصلی بهزاد مسافری قمی کلائی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین شارع متروکه بمساحت 15‏/7 مترمربع واقع در محله نظرآباد                                                                         
بخش شش قطعه یک
12- پلاک 609 فرعی از 6 - اصلی حسن قریشی فرزند عبدالله ششدانگ یک قطعه زمین 3588 مترمربع واقع در روستای طاهری
بخش شش قطعه دو
13- پلاک 653 فرعی از 25 - اصلی عیسی بخشایشگر فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 84‏/16817 متر مربع  که 96‏/1457 متر حریم رودخانه است واقع در روستای سرزه خاروک
14- پلاک 654 فرعی از 25 - اصلی عیسی بخشایشگر فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 84‏/10674 مترمربع واقع در روستای سرزه خاروک
15- پلاک 76 فرعی از 34 - اصلی محمد پیشدار فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 56‏/626 مترمربع واقع در روستای درتوجان
16- پلاک 77 فرعی از 34 - اصلی جهانگیر پیش دار فرزند عباس ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 08‏/428 مترمربع واقع در روستای درتوجان
17- پلاک 78  فرعی از 34 - اصلی علی پیش دار فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75‏/622 مترمربع واقع در روستای درتوجان
18- پلاک 79  فرعی از 34 - اصلی ابراهیم پیش دار فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 71‏/2557 مترمربع واقع در روستای درتوجان
لذا به استناد مواد 16 و 17 قانون ثبت هر کسی نسبت به املاک فوق اعتراض دارد یا بین او و مستدعي ثبت دعوائی نسبت به املاک مذکور در محاکم قضائی در جریان است می¬تواند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی، به مدت 90 روز اعتراض خود یا گواهی مشعر بر طرح دعوی به این اداره تسلیم نماید و به استناد ماده¬ی 86 آئین نامه¬ی قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده‌ی قانون تعیین تکلیف پرونده¬های ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آن¬ها در مراجع قضایی از بین رفته است (مصوب 25‏/2‏/1373) از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت 30 روز با مراجعه به مراجع صالح قضایی دادخواست اعتراض تقدیم و گواهی مربوطه به واحد ثبتی ارائه نماید. در غیر این¬صورت پس از سپری شدن مهلت فوق الذکر این اداره برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد کرد.
تاريخ انتشار نوبت اول  : 01/08/1399
تاريخ انتشار  نوبت دوم  : 01‏/09‏/1399
 شناسه آگهی 1021804

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها