آگهی نوبتی سه ماهه دوم 1399 ثبت پارسیان تاریخ /1/آذرماه سال /1399بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحی مواد 46 و 159 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که املاک آنان در سه ماه دوم 1399 قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل به آگهی می گردد:
پلاک 2/1716 اصلی آقای سید محمد رحیمی فرزند سید عبدالرحمن ششدانگ یک قطعه زمین زارعی به مساحت 4/27746 متر مربع واقع در روستای بهده
پلاک 12/1925 اصلی آقای حسن زارعی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 68/255 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 13/1925 اصلی آقای سعید بحری فرزند عبدالعزیز ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 41/159 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 141/1946 اصلی آقای منصور ابراهیمی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 16/1947 اصلی خانم بطول مصلحی زاده فرزند عبدالرسول ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 9/2181 اصلی آقای مسعود صمدی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 18/584 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 2/2212 اصلی آقای عبدالصمد یوسفی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 08/476 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 5/2212 اصلی خانم موجده محمدی فرزند عبدالله ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 17/2220 اصلی آقای محمد دایرزه فرزند عبداله ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 19/234 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 20/2220 اصلی خانم فرید صمدی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 38/419 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 360/2566 اصلی آقای محمدرضا خجسته فرزند اکبر ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 82/332 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 1/4670 اصلی آقای ابیطالب رستم نژاد فرزند عبدالحمید یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای مصطفی نارویی فرزند سه شنبه یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای حسین سلطانی فرزند خلفان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 44/55400 متر مربع واقع در روستای تمبوجنوبی پلاک 1/5559 اصلی آقای علی عابدی فرزند اسماعیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 29/465 متر مربع واقع در احشام پارسیان
پلاک 13627 اصلی آقای سید احمد سجادی فرزند سید محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 20/307 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 14282 اصلی خانم حصونه یوسفی فرزند سعید ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 66/3894 متر مربع واقع در روستای فارسی
پلاک 15012 اصلی آقای علی حمیرانی فرزند باقر ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 90/49532 متر مربع واقع در روستای حمیران
پلاک 15030 اصلی آقای مسعود کهزاد فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 56/1082 متر مربع واقع در روستای چک چک شمالی
پلاک 15033 اصلی خانم اعظم احمدی فرزند حسن ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15037 اصلی خانم معصومه فرامرزی فرزند اسمعیل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/359 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15064 اصلی آقای حسن کهزاد فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 16/56893 متر مربع واقع در روستای چک چک
پلاک 15065 اصلی خانم زهرا باقری دهبارز فرزند جواد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 15/405متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15069 اصلی آقای صقر سعیدی فرزند جاسم ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 87/4042 متر مربع واقع در روستای تمبو شمالی
پلاک 15070 اصلی آقای علی اکبری فرزند حاجی ششدانگ یک باب چهاردیواری به مساحت 65/426متر مربع واقع در پارسیان
 پلاک 15074 اصلی خانم کلثوم ترک فرزند مراد سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای مصطفی ناروئی فرزند سه شنبه دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 43/66716 متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک 15075 اصلی آقای مهدی شهیدی فرزند جانباز ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288 متر مربع واقع در احشام پارسیان
پلاک 15079 اصلی آقای ابیطالب رستم نژاد فرزند عبدالحمیدسه دانگ مشاع از ششدانگ و آقای جمعه آراز فرزند سلطان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 66/50951 متر مربع واقع در روستای فارسی
پلاک 15080 اصلی آقای محمود پاسلار فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 58/68304 متر مربع واقع در کوشکنار
لذا چنانچه اشخاص نسبت به ثبت پلاک های فوق واخواهی داشته باشند می توانند برابر ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم دادخواست نماید و گواهی آن را  اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول : 01/08/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 01/09/1399

عبدالحسین فروتن
رئیس اداره ثبت اسناد واملاک پارسیان 199628
125/1708 م الف                  28/7/99

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها