شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /1/آذرماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 9709987610600635 بایگانی 9711048 که طی آن محکوم علیه مسعود بلبلی فرزند ابراهیم محکوم به پرداخت مبلغ 630/746/701 ريال بابت محکوم به در حق محکوم له خانم زهرا جلیلیان گردیده است که با توجه به عدم معرفی محکوم علیه در مهلت مقرر و دستور دادگاه به فروش وثیقه تودیعی شامل شش یکباب آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی 9028 فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو بندرعباس به آدرس الهیه شمالی - کوچه الهیه 11- ساختمان فیروزه 2- واحد 3 به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازید :
پس از بررسی های لازم و نتیجه بازدید به عمل آمده و نظریه کارشناسی ملک مورد مزایده بصورت یکباب آپارتمان به مساحت 07/70 متر مربع واقع در الهیه شمالی - ک الهیه 11- ساختمان فیروز ه 2- واحد 3 بانضمام انباری قطعه 33 تفکیکی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000/200/404/4 ريال ارزیابی گردیده است و به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام میگردد.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 12 ظهر شنبه مورخ 29/09/1399 ساعت 12 ظهر در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه دوم  اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس - محمودی- 201941

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها