شعبه دوم اجرای احکام دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت اول) تاریخ /2/آذرماه /1399شعبه دوم اجرای احکام دادگستری بندرعباس به موجب پرونده فوق که طی آن محکوم علیه پیمانکاری پور معصومی و رضا پورمعصومی اموال به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده : - ماسه سرندی به تناژ تقریبی 75000 تن از قرار هر تن 000/140 ریال برآورد می گردد . ارزش تقریبی اموال معرفی شده 000/000/500/10 ریال می باشد.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره ir220100004062012907685962 نسیم بانک مرکزی تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 17/09/99 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی- کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری به عمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند  به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
دادورز اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بندرعباس -  اشکو     201945

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها