اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت اول) تاریخ /5/آذرماه /1399اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده های اجرایی 9900195 - محکوم علیه شرکت بازرسی فنی آزمونگران کنترل کیفیت به نشانی استان هرمزگان محکوم به پرداخت مطالبات در حق محکوم له خانم فاطمه زامیران فرزند غلامعلی گردیده است که دو دستگاه کولر اسپلیت فوجی کول 30000 کارکرده هر یک به مبلغ 000/000/65 ریال جمعا 000/000/130 ریال یک دستگاه ترازوی JR 200 کارکرده به مبلغ 000/000/70 ریال جمع 000/000/200  در شرکت نگهداری و ارزیابی و کارشناسی شده است و با شرایط زیر از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد :
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- مزایده در ساعت 11 ظهر روز یکشنبه مورخ 23/09/99 بصورت حضوری به عمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند  به اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به آدرس چهارراه رفاه مجتمع شهید بهشتی طبقه همکف واحد اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس -پرویز روح الامینی       201983

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها