شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /6/آذرماه /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده  اجرایی 9609987610600541 بایگانی 970420 ب اجرا که طی آن محکوم علیه شرکت تعاونی تولید خوراک دام و طیور شماره دو بندرعباس محکوم به پرداخت مبلغ 166/847/810/6 ريال در حق محکوم له محمود سیلاوی و مبلغ 358/542/340ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت گردیده است که راستای اجرای حکم صادره اموال غیر منقول محکوم علیه شامل تعداد یازده سهم از یکصد سهم مشاع از ششدانگ ملک دارای شماره پلاک ثبتی352 فرعی از 4 اصلی بخش دو بندرعباس به مساحت 2250 متر مربع واقع در شهرک توحید - بلوار علی ابن ابیطالب توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید :
پس ازبررسی های لازم و نتیجه بازدید به عمل آمده و نظریه کارشناسی می باشد
ملک مورد مزایده بصورت ملک تجاری تحت پلاک ثبتی 352 فرعی از 4 اصلی به مساحت 2250 متر مربع که بصورت دو سوله به مساحت کل 1360 متر مربع با ارتفاع تاج شش متر ( هرکدام 630 متر مربع ) یکی با کف سیمان و بتن و دیگری بصورت کف کاشی و سرامیک و هر دو با سقف تورمرغی و پشم شیشه و ایرانیت با قدمت حدود 17 سال و دو اتاق فروشگاهی جمعا حدود 50 متر مربع که به سه قسمت تقسیم شده است که یکی از سوله ها تا سال 1403 در اجاره است و دیگری قرار داد اجاره آن فسخ شده و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش یازده سهم مورد مزایده به مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی گردیده است و به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام می گردد
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزاید با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت12ظهر سه شنبه مورخ 25/09/1399 ساعت 12 ظهر در محل اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس-محمودی 201999

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها