شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان آگهی مناقصه عمـومی یک مرحـله ای تاریخ /8/آذرماه سال /1399  شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 1مرحله ای , نسبت به « اجرای مهار و ترمیم پایه های بتنی خطوط 63 پست شرق - تخت» اقدام نماید.
 لذا ازمتقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریز مبلغ500,000ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187بنام تمرکز وجوه درآمدحق انشعاب وسایردرآمدهای شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان  ازتاریخ09/09/99 لغایت 12/09/99 اقدام ویک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد , لازم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکورانجام ونسبت به دریافت گواهی امضا, الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره   4-33331700-076 داخلی2123 ، ودر خصوص سامانه با داخلی 3000تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن ,فکس وایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد .
توضیحات:
1  الزامات:
1 - 1  دارا بودن حداقل رتبه 5ابنیه یا نیرو
1 - 2  بازدید حضوری از محل پروژه و امضای صورتجلسه بازدید با هماهنگی نماینده کارفرما
2 -مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار254،737،174ریال به صورت تضمین معتبر بانکی و یا واریز نقدی
3- مدت انجام پروژه: 4 ماه شمسی
4-دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سوالات فنی خود با تلفن 09179814984 (آقای مهندس دلشاد )تماس حاصل فرمایند.
5-حداكثـرمهلت تحویل اسنـادبه دبیرخانه اینشركت تاساعت 8صبح روزسه شنبه مورخ25/09/99وزمان بازگشایی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهای این شركت می باشد.
6-به پیشنهادات مشروط،مبهم،مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتی كه بعد ازموعد مقرر به دبیرخانه این شركت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.
7-آگهی ما درسایت سامانه (www.setadiran.ir)بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر"  قابل مشاهده می باشد.                                

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها