سازمان منطقه آزاد قشم آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای « نوبت اول » تاریخ /8/آذرماه /1399سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای عملیات تامین برق ژئوسایت تنگه چاهکوه را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .
موضوع مناقصه : اجرای عملیات تامین برق ژئوسایت تنگه چاهکوه با شرح كار اجرایی و سایر شرایط مناقصه درج در اسناد مناقصه .
-محل و اجرا پروژه : استان هرمزگان - جزیره قشم - تنگه چاهكوه
- مدت زمان اجرای كار:  3 ماه شمسی می باشد.
-مبلغ برآورد كار : براساس فهارس بهای پایه تاسیسات برقی و مكانیكی سال 99 سازمان برنامه و بودجه کشور برابر 12.945.225.532 ریال ( دوازده میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و سی و دو ریال ) می باشد.
-استاندارد اجرای كار : دارا بودن رتبه بندی 5 نیرو طبق بخشنامه شماره 31395/100 مورخ 26/04/1389 و تاییدیه انجام کار از مدیریت امور برق قشم باشند.  با ظرفیت آزاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت شرکت در مناقصه و اجرای پروژه فوق برای مناقصه گران الزامی است.
-مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكی بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملی 14002861698 و كد اقتصادی 411443335884 یا واریز به حساب جاری 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شبای IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) به میزان 650.000.000 (ششصد و پنجاه میلیون ریال )  تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ اولین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد، علاوه بر آن ضمانتنامه های بانكی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود،( ضمانتانه بانكی از بانك های خصوصی و دولتی مورد تایید بوده و ضمانتنامه های مربوط به موسسات مالی و اعتباری مورد تایید نمی باشد.)
مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان  می توانند پس از واریز مبلغ.1.500.000  ریال به حساب جاری 4651525348  بانك ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 09/09/99  تا تاریخ  18/09/99 جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمایند .
-محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسكه بندر بهمن -ساختمان مدیریت حقوقی و امور قراردادها - دبیرخانه كمیسیون معاملات 35252150 -076 و فاكس 35241706 -076
-مهلت تحویل پاكات مناقصه : از تاریخ  19/09/99  تا 29/09/99 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ  29/09/99 می باشد)
-زمان و محل تشكیل كمیسیون و بازگشایی پاكتها: یک شنبه تاریخ 30/09/99 رأس ساعت00.:10 صبح در دفتر مدیریت امور حقوقی و قراردادها ، واقع در اسكله بندر بهمن قشم .
- مكان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزیره قشم- اسكله بندر بهمن - مدیریت امور حقوقی و قراردادها - دبیر خانه كمیسیون معاملات. تلفن35252150 - 076 و  فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)
-در این قرار داد پیش پرداخت  درنظر گرفته نشده است و پیمانكار می بایستی بدون دریافت پیش پرداخت اجرای پروژه فوق را شروع نموده پس از پیشرفت فیزیکی 20 درصد از حجم پروژه پیمانکار می تواند نسبت به ارائه صورت وضعیت اقدام نماید.
سایر توضیحات :
-به پیشنهاداتی كه پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
-هزینه هر نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها