شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده تاریخ /11/آذرماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 98099877610200553 که طی آن محکوم علیه محکوم علیه محکوم است به حکم به فروش ما ترک و تقسیم حاصل فروش ماترک مرحوم غلام مریدی بین وراث براساس حصه که پس از کارشناسی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
موضوع مزایده :
شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی دارای شماره پلاک ثبتی 11970 فرعی از 3 اصلی به مساحت 25/302 متر مربع واقع در بندرعباس آزادشهر خیابان غدیر 16 پلاک 3 شامل طبقه همکف که یک واحد مسکونی دوخوابه و طبقه اول دو واحد مسکونی مجزا به صورت یک خواب و نیز یک واحد تجاری در طبقه همکف می باشد .
نظریه و نتیجه کارشناسی :
حسب اعلام و نظر کارشناس رسمی واحدهای مسکونی مذکور بدون در نظر گرفتن بدهی به اشخاص ثالث و رهنی به مبلغ 000/000/000/23 ريال کارشناسی و ارزیابی گردیده است . ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ ده درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
- مزایده در روز دوشنبه ساعت 13 ظهر مورخ 24/09/99در محل دفتر شعبه دوم اجرای  احکام حقوقی  بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانندبه اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس - ایل زاده 202045

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها