آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیبرابر رای شماره 129960322055000083 مورخ 19/08/1399 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم خدیجه خصومی فرزند محمد بمشاره شناسنامه 3720 صادره از بندرلنگه شش دانگ یک باب خانه به مساحت  766.63 متر مربع ( هفتصد و شصت و شش متر و شصت و سه دسی متر مربع ) در قسمتی از پلاک 0 فرعی از 5329- اصلی واقع در بندرکنگ- قطعه 2 بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مع الواسطه مالک رسمی آقای حسین بحری  محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 9/10/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 24/10/1399
رئیس ثبت اسناد و املاک - صادق خواجه بهرامی      
202325     6/10/99     106 م /الف

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها