آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیبرابر رای شماره 139860323055000273 مورخ 03/12/1398 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای محمود بحرپیما فرزند علی بشماره شناسنامه 38 صادره از بندرلنگه در  یک باب خانه به مساحت 23/152 متر مربع در قسمتی از پلاک 0 فرعی از 5329 اصلی واقع در بندرکنگ قطعه 2 بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مالک رسمی مع الواسطه آقای حسین بحری محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 14/10/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 29/10/1399
رئیس ثبت اسناد و املاک - صادق خواجه بهرامی
203363     10/10/99     109 م /الف

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها