شهرداری منطقه دو بندرعباس «آگهی مناقصه عمومی» تاریخ /1/بهمن ماه سال /1399شهرداری منطقه دو بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی عمیات امانی محدوده منطقه دو (بصورت حجمی) را از طریق مناقصه عمومی شركتهاي واجدالشرايط و داراي صلاحيت از اداره كل كار و امور اجتماعی و گواهی ایمنی معتبر واگذار نمايد ، لذا متقاضیان واجد الشرایط میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه ظرف مهلت مقرر از تاریخ نشر آگهی به آدرس: بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی روبروی بیمارستان شهید محمدی شهرداری منطقه دو، اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند.
(فروش اسناد از تاریخ 1/11/99 لغایت 11/11/99)
1 -شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.
2 - چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3 - آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد ها پایان وقت اداری روز سه شنبه 14/11/99 و تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 14:00روز چهارشنبه مورخ 15/11/99 در محل شهرداری منطقه دو می باشد.
4 - حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.
5 - بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود.
6 - برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام  کار در موعد مقرر به شهرداری تودیع نماید.
7 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری  می باشد.
8 - هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.
9- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ دویست میلیون ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 0108739887003 سپرده شهرداری در بانک ملی یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد.(چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمیباشد)
11 - مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی می باشد.
12- در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت توسط شهرداری که برنده مناقصه مکلف است حداقل دو ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت اختیار خود می باشد.
13- برنده مناقصه مکلف است یک نفر مسئول ایمنی را به اداره  کل کار و امور اجتماعی استان و شهرداری اعلام نماید.
14- به ازاء هر روز تاخیر در انجام موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5 ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
15 - جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0108246511001 بانک ملی واریز گردد.
16- سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی و امضاء، به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها