شرکت آلومینیوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای صبح ساحل /1/بهمن ماه سال /1399شرکت آلومینیوم المهدی در نظر دارد نسبت به ساخت، تهیه و تحویل 1500 عدد دسته راد آلومینیومی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت المهدی به آدرسwww.almahdi.ir  مراجعه و فایل مربوطه را دانلود نمایند.
 توضیحات:
- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 13/11/99  
- ضمانتنامه: تضمین شركت در مناقصه مبلغ 4.000.000.000 (چهار میلیارد) ریال می باشد كه می‌بایست بصورت ضمانت نامه بانکی حداقل سه ماهه قابل تمدید ارائه شود.
- محل تحویل پاکات مناقصه: بندرعباس، كیلومتر 18 جاده اسكله شهید رجائی، بلوار صنعت، شركت آلومینیوم المهدی، دبیرخانه شرکت. تلفن: 33595021-076  دورنگار: 33595550-076
- کلیه پاکات مناقصه می بایست بصورت دربسته، ممهور و موضوع مناقصه روی پاکت ذکر گردد. ضمناً ارسال اسناد فنی مناقصه بصورت مهر و امضاء شده از سوی شركت كنندگان الزامی است.
- مضافاً اینكه به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، فاقد امضاء و پیشنهادهایی كه بعد از مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها