شرکت آلومينيوم المهدی (عج) آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تاریخ /1/بهمن ماه سال /1399شرکت آلومينيوم المهدی (عج) در نظر دارد نسبت به ساخت و بازسازی دیواره های کوره های پخت آند خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کليه متقاضیان داراي صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اسناد مناقصه به وب سايت المهدی به آدرسwww.almahdi.ir  مراجعه و فايل مربوطه را دانلود نمايند.
توضيحات:
- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11/11/99   
- ضمانتنامه: تضمين شركت در مناقصه مبلغ 650.000.000 (ششصد و پنجاه میلیون) ریال می باشد كه مي بايست بصورت ضمانت نامه بانکي حداقل سه ماهه قابل تمديد ارائه شود.
- محل تحویل پاکات مناقصه: بندرعباس، كيلومتر 18 جاده اسكله شهيد رجائی، بلوار صنعت، شركت آلومينيوم المهدی، دبیرخانه شرکت. تلفن: 33595021-076  دورنگار: 33595550-076
- کلیه پاکات مناقصه می بایست بصورت دربسته، ممهور و موضوع مناقصه روی پاکت ذکر گردد. ضمنا ارسال اسناد فنی مناقصه بصورت مهر و امضاء شده از سوی شركت كنندگان الزامی است.
- مضافا اينكه به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش، فاقد امضاء و پيشنهادهايی كه بعد از مدت مقرر در آگهي واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها