آگهی نوبتی سه ماهه سوم1399 ثبت پارسیان تاریخ /1/بهمن سال /1399بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحی مواد 46 و 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که املاک آنان در سه ماه سوم 1399 قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل به آگهی می گردد:
پلاک 2/49 اصلی به نام جعفر کریمی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 72/526 متر مربع واقع پارسیان
پلاک 28/1924 اصلی به نام امید فاضل ستاری فرزند علی اصغر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 متر مربع واقع پارسیان
پلاک 9/1925 اصلی به نام علی زارعی  فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت 240 متر مربع واقع پارسیان
پلاک 15/1925- اصلی بنام محمدرضا خیاطیان فرزند صمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 50/235 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 18/1925 اصلی هانی بحری فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 6/2212- اصلی بنام محمد رامیار فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 362/2566- اصلی بنام قدرت اله محمدی فر فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختان به مساحت 85/209 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 366/2566- اصلی بنام جمشید رئیسی فرزند عبداله ششدانگ یکباب چهار دیواری به مساحت 92/431 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 371/2566- اصلی بنام سلیمه هجوم رسمار فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 49/299 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 374/2566- اصلی بنام سعید روگاه فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 28/350 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 377/2566- اصلی بنام حسن انصاری فرزند عبداله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 379/2566 - اصلی بنام احمد موذنی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 27/342 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 23/3651 - اصلی بنام زهرا زارع فرزند علی ششدانگ یکباب چهاردیوار ی به مساحت 288 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 1/4365 - اصلی بنام جاسم احمدی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت37439 متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک 77/5721 - اصلی بنام حسین حیدری فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 48/768 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 78/5721 - اصلی بنام حسین حیدری فرزند علی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 46/246 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 80/5721 - اصلی بنام زهرا حیدری فرزند علی ششدانگ قطعه زمین به مساحت 69/397 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 82/5721 - اصلی بنام یعقوب عمرانی فرزند یوسف ششدانگ یکباب خانه به مساحت 32/299 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 10262 - اصلی بنام جابر رمضانی فرزند مختار سه دانگ مشاع از ششدانگ و مهدی جعفری فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین محصور به مساحت 52/225 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 1/13583 - اصی بنام محمد دست افشان فرزند یوسف سه دانگ مشاع از ششدانگ و فروغ قنبری فرزند حمید سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58/565 متر مربع  واقع در پارسیان
پلاک 13722 - اصلی بنام جاسم کنعانی فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 288 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 13791 - اصلی بنام علی سلیمی پور فرزند عبداله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97/251 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 13795 - اصلی بنام یعقوب برادر  فرزند یوسف ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 598 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15085 - اصلی بنام زهرا زارع فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین  محصور به مساحت 58/237 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15089 - اصلی بنام ندا موسی زاده فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15093 - اصلی بنام محمود پاسلار فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 264 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15096 - اصلی بنام محمود پاسلار فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 300 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15097 - اصلی بنام محمود پاسلار فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 50/295 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15101 - اصلی بنام ابراهیم صدیقی  فرزند سه شنبه ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت 79/46073 متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک 15102 - اصلی بنام احمد متوکلی فرزند عبداله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97/265 متر مربع واقع در پارسیان
 پلاک 15105 - اصلی بنام زلیخا زارعی فرزند حسن سه دانگ مشاع از  ششدانگ و عبدالعزیز کمالی فرزند احمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 89/83536 متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک 15107 - اصلی بنام فاطمه علیزاده فرزند مسعود  ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 17/23349 متر مربع واقع در سروباش
پلاک 15108 - اصلی بنام جاسم قاسمی پور فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 13500 متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک 15109 - اصلی بنام حسین کریمی فرزند محمد رفیع چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و عبداله مهنازاده فرزند محمد یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 98/38217 متر مربع واقع در سروباش
پلاک 15114 - اصلی بنام حمیدرضا علیجانی فرزند کاظم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 82/276 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15118 - اصلی بنام بهنام احمدزاده فرزند احمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15122 - اصلی بنام حمزه شریفی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 85/39423 متر مربع واقع در میلکی
پلاک 15124 - اصلی بنام آتکه کشاورز فرزند حسین ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 375 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15127 - اصلی بنام احمد قاسمی فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 23187 متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک 15128 - اصلی بنام میرزا زارعی فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 20/220 متر مربع واقع در پارسیان
 پلاک 15132 - اصلی بنام عبداله شهابی  فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 31294 متر مربع واقع در برکه دکا
پلاک 15133 - اصلی بنام عبداله شهابی فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 35076 متر مربع واقع در برکه دکا
لذا چنانچه اشخاص نسبت به ثبت پلاک های فوق واخواهی داشته باشند می توانند برابر ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت نود روز  اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم دادخواست نماید و گواهی آن را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول :01/11/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 02/12/1399
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پارسیان عبدالحسین فروتن 203542

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها