شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده (نوبت اول) تاریخ /8/بهمن ماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده شماره 9900491 اجرایی دعوی خدیجه پورعبدالهی بندری زاده فرزند علی بطرفیت فاطمه پورعبدالهی فرزند حسن ، راضیه علی عبداللهی فرزند محمد، کلثوم لاری زاده کشکوئی فرزند علی، حسن پورعبدالهی بندری زاده فرزند علی، احمد پورعبداللهی بندری زاده فرزند علی، معصومه پورعبدالهی بندری زاده فرزند علی ، سکینه پورعبدالهی بندری زاده فرزند علی ، حامد پورعبدالهی فرزند حسین، هانی پورعبدالهی فرزند حسین ، فاطمه پورعبدالهی فرزند حسین،فروزان پورعبدالهی فرزند حسین، فوزیه پورعبدالهی فرزند حسین، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده: ششدانگ اراضی موجود از یک قطعه باغ نخیلات قدیمی معروف به گارمی( در حال حاضر نخیلات آن خشک شده ) با حقابه دو شبانه روز از  چشمه نیان در گردش سی روز به مساحت کل4/6442 مترمربع ، واقع در روستای نیان دهستان شمیل از توابع شهرستان بندرعباس ( اراضی در دامنه کوه ، شیب دار و به صورت پلکانی بوده ) که برابر نظریه کارشناسی هر متر مربع به مبلغ 250000 ریال و بهای مساحت کل اراضی مستثنیات مورد دعوی به میزان 3870 مترمربع، به میزان کل 967500000 ریال تعیین گردیده که به عنوان قیمت پایه مزایده می باشد که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود:
 1-فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 مورخ 28/11/99 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه دوم  اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند. 203619

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها