آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /4/اسفندماه سال /1399نظر به اینکه آقای علی تنیده به شماره پرسنلی 234547 به موجب معرفی نامه شماره 1696797/98/18 به نمایندگی از بانک تجارت به استناد دو فقره استشهادیه محلی بوارده شماره 29557/1 مورخ 15/11/1399 مدعیست که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان به پلاک ثبتی 7 فرعی از 4480 اصلی، مفروز و مجزا شده از 12 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 7 واقع در بخش 01 ناحیه یک ثبت اسناد بندرعباس به مساحت 24/111 مترمربع بشماره چاپی 166031 سری الف سال 93 که در صفحه 299 دفتر املاک جلد 162 ذیل شماره 29887 بنام بانک تجارت مدیریت شعب استان هرمزگان ثبت؛ به علت جابجایی مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است؛ لذا به استناد ماده 120 آئین نامه اصلاحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعلام می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پلاک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام می گردد.
تاریخ انتشار:04/12/1399
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک بندرعباس-ابوالحسن دستوری
1046/99 م/الف     02/12/99    204925

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها