آگهی ابلاغ اجرائیه تاریخ /4/اسفندماه سال /1399بدینوسیله به خانم ها هانیه نجم الدینی فرزند عبدالرحمن دارای شماره شناسنامه و شماره ملی 3060448019 صادره از سیرجان ساکن دشت آزادگان و زهرا محمودی فرزند نوراله به شماره شناسنامه 1170 و شماره ملی 3479910505 صادره از حاجی آباد ساکن روستای دشت آزادگان، بدهکار  پرونده اجرائی کلاسه 9900142  ابلاغ  می شود که پست بانک شعبه حاجی آباد به استناد قرارداد بانکی شماره 19584 مورخه 19/10/1397 و نسبت به مبلغ 000/000/504/2 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 000/200/125 ریال بابت نیمعشر دولتی مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پرونده اجرائی تحت کلاسه 9900142 در شعبه اجراء این اداره تشکیل و در جریان رسیدگی می باشد. لهذا نظر به اینکه حسب گزارش و گواهی مامور اداره پست حاجی آباد امکان ابلاغ اوراق اجرائیه به شما میسر نگردیده و آدرس جدید خود را نیز اعلام ننموده اید و از طرفی بستانکار پرونده نیز قادر به معرفی آدرس جدید شما نمی باشد لذا حسب تقاضای شماره وارده 139905023120001018 مورخه 06/10/99  بستانکار و در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراءمفاد اجرائیه در یک نوبت به شرح فوق آگهی می گردد. شایان ذکر است چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی اعلام آگهی محسوب می شود نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی وفق مقررات علیه شما تعقیب و به جزء این آگهی و آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد./
علی اصغر ولی پور- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک حاجی آباد       تاریخ انتشار 04/12/99           359/1704م/الف

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها