آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمیبرابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حاجی آباد تصرفات مالكانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و
پلاك مورد تقاضا به شرح زیرجهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آْگهی می شود در صورتی كه هركس نسبت به صدور سند مالكیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد واملاك محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه
 از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل نماید،درهرحال صدورسند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
شد /0
1- آقای محمد حسن زاده  فرزند جواد  ش ش 1002  صادره از   حاجی اباد  پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/157  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 3- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  محله بی بی دختران ملكی رمضان حسن زاده احد از مالکین رسمی حاجی اباد.
2- آقای یعقوب جعفری پور دراگاهی  فرزند بختیار  ش ش 136  صادره از   حاجی اباد  پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 28/215  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 3- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  بلوار امیرکبیر کوی آیت اله رفسنجانی ملكی بختیار جعفری  احد از مالکین رسمی حاجی اباد.
3-آقای اسلام ماندگاری فرزند جمعه ش ش 801 صادره از بندرعباس  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت   55/467  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 14 - اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای گنج ملكی اسمعیل غلامپور احد  از مالکین رسمی گنج.
4- آقای مهدی ماندگاری فرزند جمعه ش ملی 3470013012 صادره از حاجی اباد  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت   99/372  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 14 - اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای گنج ملكی اسمعیل غلامپور احد  از مالکین رسمی گنج.
5- آقای داریوش برخورداری فرزند ایرج ش ش 2153 صادره از حاجی اباد  شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر نخیلات به مساحت   230000 متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی ملكی اسماعیل بلوچ محمدمرادی احد  از مالکین رسمی شهدادی.
6-آقای داریوش برخورداری  فرزند ایرج ش ش 2153 صادره از حاجی اباد شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی  به مساحت   16773  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی ملكی اسماعیل بلوچ محمدمرادی احد  از مالکین رسمی شهدادی.
7- آقای داریوش برخورداری  فرزند ایرج ش ش 2153 صادره از حاجی اباد شش سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت   77/30120  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی ملكی اسماعیل بلوچ محمدمرادی احد  از مالکین رسمی شهدادی.
8- آقای غضنفر برخورداری احمدی  فرزند عطااله ش ش 7 صادره از حاجی اباد شش سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   60/58728   متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 1/29- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای شهدادی ملكی شمس القمرمحمد مرادی  احد  از مالکین رسمی شهدادی.
9- خانم فریبا دهقانی سالاری سردری فرزند سلیمان ش ش 813 صادره از حاجی اباد ششدانگ یکبابخانه  به مساحت   902  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 43- اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد شهر فارغان ملكی ببراز کیوانی احد  از مالکین رسمی فارغان.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه  04/12/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه  20/12/1399
  علی اصغر ولی پور -رئیس اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان حاجی آباد
   358/1704 م/الف      28/11 /1399      204933

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها