آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /5/اسفندماه سال /1399نظر به اینکه آقای محمد زارعی نژاد فرزند احمد باستناد استشهادیه محلی اعلام نموده اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه بشماره پلاک 395/5675-اصلی بمساحت (05/329) متر مربع واقع در بندرکنگ محله ابوذر بخش 24 بندرلنگه که در دفتر الکترونیکی شماره 139820323055002531 بنام آقای محمد زارعی نژاد ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 810492ب98 صادر و تسلیم گردیده است و اکنون نیز در مالکیت ایشان مستقر می باشد مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. بدینوسیله اعلام می دارد هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش و یا انجام معامله نسبت به پلاک مذکور می باشد برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف مهلت 10 روز  از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه عین اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرلنگه - صادق خواجه بهرامی    
 136م/الف     03/12/99       204946

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها