آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمیبرابر رای شماره 139960323055000120 مورخ 04/10/1399 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای احمد مقیمی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 115 صادره از بندرلنگه شش دانگ یکباب انبار به مساحت 08/286 ( دویست و هشتاد و شش متر و هشت دسی متر مربع ) در قسمتی از پلاک 0 فرعی از 2848 اصلی واقع در کوی سبعه ای بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرحیم انصاری و خانم ها فاطمه گل و امهانی انصاری و عایشه احمدی اوزی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 09/12/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 24/12/1399
رئیس ثبت اسناد و املاک - صادق خواجه بهرامی
204988         138 م /الف

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها