آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /9/اسفندماه سال /1399نظر به اینکه آقای محمد کورانی فرزند احمد طی وکالتنامه شماره 33420 مورخ 22/10/1399 دفتر اسناد رسمی 66 بستک وکیل آقای عبدالحکیم رحمن شناس با ولایت قهری پدرش آقای عبدالرحیم رحمن شناس به شماره شناسنامه 3480291643 صادره از  حوزه بستک به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  دارای پلاک 1/864- اصلی واقع در بستک خیابان پروفسور خوشکام قطعه یک بخش 19 بستک به مساحت 41/382 مترمربع که در صفحه 302 دفتر 69 ذیل شماره 9397 به شماره سریال 391708 سری ب/90 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی منزل مفقود شده است . لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380 مرابت به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت  آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مهلت 10 روز   به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: شنبه 09/12/1399
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک - حسام حبیبی     204986        29/م/الف   

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها