آگهی حصر وراثت تاریخ /10/اسفندماه سال /1399آقای علی احمدی به شناسنامه شماره 3421463530به استشهاد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره193/99 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان عباس احمدی به شناسنامه شماره 3421358966 در تاریخ 28/05/99 در اقامتگاه دائمی خود در  گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند / عبارتست از :
1 -علی احمدی فرزند عباس بشماره ملی 3421463530 پسر متوفی
2 - خانم سلاطون احمدی فرزند عباس بشماره ملی 3421365326 دختر متوفی
3 - خانم درخاتون احمدی فرزند عباس بشماره ملی 3422026207 دختر متوفی
4 - خانم آمنه شهدادی فرزند عیسی بشماره ملی 3421357056 همسر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار  سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره .... سرانجام در تاریخ  06/12/99 در وقت فوق العاده شعبه 68 شورای حل اختلاف شهر بندرگروگ به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص / شخص یاد شده در بالا بوده  و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روان شاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد . اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ نامحدود است .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها