شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده (نوبت اول) تاریخ /12/اسفندماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 9809987610700443 بایگانی 9900829 که طی آن محکوم علیه محسن مرادی فرزند امین محکوم به پرداخت  مبلغ 500/987/281/12 ریال تا تاریخ 09/12/1399 در حق محکوم له آقای سیدهادی حسینی زیارتی فرزند سیدمحمد گردیده است که راستای اجرای حکم صادره اموال غیرمنقول محکوم علیه شامل ششدانگ یکباب منزل مسکونی واقع در بلوار امام خمینی- گلشهر- خ داروپخش- کوچه شهید حمزوی- طبقه اول به شماره پلاک 154 فرعی 2 توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید:
پس از بررسی های لازم و نتیجه بازدید به عمل آمده و نظریه کارشناسی می باشد.
ملک مورد مزایده بصورت یکباب آپارتمان به مساحت حدودی 130 مترمربع به انضمام پارکینگ که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 000/000/250/16 ریال ( شانزده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی گردیده است و به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.ضمنا با توجه به نوساز بودن ملک تاکنون سند تفکیکی ملک مذکور صادر نشده است.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 12 ظهر چهارشنبه مورخ 27/12/1399 ساعت 12 ظهر در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد . متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس-پرویز روح الامینی    205037

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها