شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /14/اسفندماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری  بندرعباس  به موجب پرونده  اجرائی 9309987610600748 بایگانی 960785 و 980293  ب کار  و 980371 ب کار مربوط به اجرای احکام سازمان کار و 9901145 اجرای احکام شعبه 1 دادگستری بندرعباس که طی آن محکوم علیه فوق محکوم به پرداخت مبلغ 775/621/709/2 ريال در حق محکوم لهم موسی کمالی زرکانی و خانم سهیلا  رئیسی و مبلغ 000/000/4 ريال بابت نیم عشر اجرایی در پرونده های اجرای احکام سازمان کار و مبلغ 420/803/171/16 ريال بابت محکوم به در حق شرکت برق منطقه ای هرمزگان و مبلغ 171/590/808 ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت گردیده است که راستای اجرای حکم صادره اموال منقول محکوم علیه شامل یکصد و بیست وشش   قلم اقلام و وسایل بشرح مندرج در نظریه کارشناسی باستثنای ردیف های 104 و 108 و نیز ردیف های شماره 3 و4 جدول شماره 2 که ردیف سوم تعداد 48 عدد و ردیف چهارم ده عدد در مزایده می باشد   وبه شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید :
پس از بررسی های لازم و نتیجه ارزیابی کارشناسان منتخب کلیه اموال و وسایل مندرج در نظریه کارشناسی و لحاظ شرایط فوق مجموعا به مبلغ 000/480/797/2 ريال ارزیابی گردیده است و به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.
1- فروش نقدی است  و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
 2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده  یا حداکثر یک ساعت قبل از شروع  مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره شبا که بصورت حضور و 24 ساعت قبل از مزایده خواهد شد تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 ظهر سه شنبه  مورخ 26/12/1399 در محل دفتر شعبه دوم  اجرای احکام حقوقی بندرعباس  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به  اجرای احکام  حقوقی شعبه دوم  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها