آگهی مزایده اموال غیر منقول( اسناد رهنی) تاریخ /16/اسفندماه سال /1399ششدانگ یک قطعه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی دارای پلاک ثبتی یک هزار و نهصد و هفتاد و دو فرعی از دو اصلی ( 1972 فرعی از 2-اصلی) مفروز و مجزی شده از شماره 358 فرعی از 2 اصلی ، به مساحت (75/146)یکصد و چهل و شش متر و هفتاد و پنج دسیمتر مربع ، واقع در طبقه سوم که (96/8) هشت متر و نود و شش دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت ،( 67/6) شش متر و شصت و هفت دسیمتر مربع آن بالکن در چهار قسمت ، است واقع در صادقیه پشت پارک کاکتوس کوچه فروزان 1/4 ساختمان کارمانیا طبقه سوم واحد پنجم بنام هادی گل پور ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است :
شمالا: در دو قسمت ، بطول های : سه متر و هفتاد و سه سانتیمتر ، نود و هفت سانتیمتر ، اول دیوار و پنجره است ، دوم دیوار و لبه بالکن ، اول تا اول به فضای خیابان شرقا: در هفده قسمت ، که قسمت های سوم و پنجم و هفتم و نهم و یازدهم و چهاردهم و پانزدهم آن شمالی، قسمت های هشتم و دهم و دوازدهم و سیزدهم آن غربی ، است . بطول های : بیست سانتیمتر ، پنج متر و پنجاه سانتیمتر ، شصت سانتیمتر، یک متر و هفتاد سانیتمتر، ده سانتیمتر ، سی سانتیمتر، یک متر و بیست سانتیمتر، سی سانتیمتر، سه متر و هفتاد و سه سانتیمتر، یک متر و بیست سانتیمتر، دوازده متر و پنجاه سانتیمتر، اول ودوم درب و دیوار است ، سوم تا یازدهم دیواریست، دوازدهم و سیزدهم درب و دیوار است ، چهاردهم دیوار و لبه بالکن ، پانزدهم دیوار و پنجره است ، شانزدهم و هفدهم دیواریست ،‌ اول به فضای خیابان و دوم و سوم به راه پله چهارم و و پنجم به آسانسور ششم تا هشتم به داکت نهم و دهم به آسانسور یازدهم و دوازدهم به راه پله سیزدهم تا شانزدهم به فضای خیابان هفدهم به قطعه 402 تفکیکی سابق غربا : در دو قسمت ، بطول های : دوازده متر و پنجاه سانتیمتر ، یک متر و بیست سانتیمتر ،اول و دوم دیواریست ، اول به قطعه 404 تفکیکی سابق دوم به فضای خیابان سپس برابر سند رهنی 29712 مورخ 09/02/1391تنظیمی دفترخانه 40 بندرعباس در رهن بانک ملی ایران شعبه گمرک قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی به شماره کلاسه 9100371 علیه شرکت گاز پلیمر پارسیان گردیده است و بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی ملک فوق و برابر گزارش کارشناس نظر اکثریت هیات کارشناس دادگستری ملک مذکور عبارتست از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم به انضمام پارکینگ قطعه 47 به مساحت 25/11 مترمربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه کل و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها با مشخصات ساختمان مورد نظر واقع در طبقه سوم از یک ساختمان 7 طبقه ( شش طبقه روی پیلوت ) می باشد، اسکلت بتنی ، سقف تیرچه بلوک ، نمای شمالی و جنوبی ساختمان از جنس سنگ، درب وردودی ساختمان فلزی، دو درب ورودی پارکینگ از نوع رولی و بالا رونده ، کف پارکینگ موزائیک، یک آسانسور مشاعی، راه پله سنگ ، واحد سه خوابه شامل هال و پذیرایی، هال خصوصی، حمام و سرویس مجزا، کمد دیواری ، درب ورودی واحد ضد سرقت، درب اتاق ها اچ دی اف، پنجره ها از نوع یو پی وی سی دو  جداره ، کف سرامیک 80 سانتی درجه یک ،نمای دیوارها رنگ مولتی کالر و کاغذ دیواری، سقف شامل گچ بری ، نورپردازی و تزئینات ، آشپزخانه اپن با کابینت های ایستاده و دیواری از جنس هایگلاس و دارای انشعاب آب و برق می باشد ارزش شش دانگ پلاک فوق الذکر طبق نظر اکثریت هیات کارشناسی با در نظر گرفتن قدرالسهم از عرصه و مشاعات ، مساحت واحد، میزان قدمت ساختمان ( حدود ده سال ) ، مستحدثات، پارگینگ اختصاصی و انشعابات جمعا دوازده میلیاد و پانصد میلیون ریال ( 000/000/500/12 ریال) ارزیابی گردیده و پلاک مورد رهن در روز دوشنبه مورخ 25/12/1399 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر از طریق حضوری از مبلغ فوق به فروش می رسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کلا نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد به موجب یک فقره چک تضمین شده بانکی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نمایند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد . لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعلام گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار:16/12/1399      
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس- مریم چمنی   205076          1082/99م/الف      14/12/99

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها