آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /16/اسفندماه سال /1399نظر به اینکه آقای عبداله احمد پور فرزند محمدناصر وکیل مالک آقای علی اکبر ی فرزند رضا باستناد استشهادیه محلی اعلام نموده اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه بشماره پلاک 6972 و 16300 -اصلی بمساحت (63/698) ششصد و نود و هشت متر و شصت و سه دسی متر مربع واقع در کوی روستای چاه مسلم قطعه 4 بخش 24  بندرلنگه که در صفحه 370 دفتر جلد 56 ذیل شماره  8254 بنام مالک فوق الذکر ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی  226599 الف 88 صادر و  تسلیم گردیده و اکنون نیز در مالکیت ایشان مستقر می باشد مفقود گردیده است لذا  مالک فوق تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده‌اند. بدینوسیله اعلام می دارد هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش و یا انجام معامله نسبت به پلاک مذکور می باشد برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف مهلت 10 روز  از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه عین اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها