آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیبرابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان واملاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت  یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
قطعه 1بخش4
1-محمدامین امامی فرزند اله وردی به شماره شناسنامه 1288 صادره از میناب و به شماره ملی 3421672271 و به شماره رای 139960323057001512 در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 متر مربع قسمتی از پلاک شماره 805 و 806 - اصلی قطعه 1 بخش 4 واقع در میناب بلوار ابن سینا خریداری مع الواسطه از مالک رسمی سید کاظم بنادری
قطعه 2بخش4
2- شهرام بهادری فرزند عبدالرسول به شماره شناسنامه 30 صادره از میناب و به شماره ملی 3421775109 و به شماره رای 139960323057001721 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 82/26 متر مربع قسمتی از پلاک شماره 5 فرعی از 1049- اصلی قطعه 2 بخش 4 واقع در میناب جویباریکو خریدار ی از مالکین رسمی مشاعی آقایان میرهاشم و میرعبدالله و خانم فاطمه همگی شمس
3-شهرام بهادری فرزند عبدالرسول به شماره شناسنامه 30 صادره از میناب و به شماره ملی 3421775109 و به شماره رای 139960323057001794 در ششدانگ یک قطعه پارکیگ شرکت مسافربری به مساحت 14/1410 متر مربع  قسمتی از پلاک شماره 5 فرعی از 1049- اصلی قطعه 2 بخش 4 واقع در میناب جویباریکو خریدار ی از مالکین رسمی مشاعی آقایان میرهاشم و میرعبدالله و خانم فاطمه همگی شمس
4- حسین زاهدی دهوئی فرزند احمد به شماره شناسنامه 536 صادره از میناب و به شماره ملی 3421991391 و به شماره رای 139960323057001293 در ششدانگ یکباب ساختمان چهارطبقه به مساحت 08/261 متر مربع قسمتی از پلاک 5 فرعی از 1049- اصلی قطعه 2 بخش 4 واقع در میناب شهرک شمس خریدار ی ملک از مالکین رسمی آقای عبدالغفورامیرزاده شمس وکیل مالکین رسمی آقایان میرهاشم و میرعبدالله و خانم فاطمه همگی شمس
5- خانم فهیمه سالور فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 160 صادره از یزد و به شماره ملی 4432276975 و به شماره رای 139960323057001723 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 76/247 متر مربع  قسمتی از پلاک 5 فرعی از 1049- اصلی قطعه 2 بخش 4 واقع در میناب شهرک شمس خریدار ی ملک از مالکین رسمی آقایان میرهاشم و میرعبدالله و خانم فاطمه همگی شمس
6- نور محمد حاجی حسینی فرزند حسین به شماره شناسنامه 384 صادره از میناب و به شماره ملی 3422227148 و به شماره رای 139960323057001722 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250 متر مربع قسمتی از پلاک 5 فرعی  از 1049- اصلی قطعه 2 بخش 4 واقع در میناب محله باغملک خریدار ی ملک از مالکین رسمی آقایان میرهاشم و میرعبدالله و خانم فاطمه همگی شمس
قطعه یک بخش 5
7- مصطفی شیخ ابادی فرزند غلامعلی به شماره شناسنامه 707 صادره از میناب و به شماره ملی 3421835071 و به شماره رای 139960323057001788 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/337 متر مربع قسمتی از پلاک های شماره 112 و 113- اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب بلوار رسالت پشت دانشگاه علمی کاربردی خریداری مع الواسطه از مالک رسمی نظر رنجبر
8- خانم اقدس حسینی فرزند هاشم به شماره شناسنامه 3410064710 صادره از میناب و به شماره ملی 3410064710 و به شماره رای 139960323057001046 در ششدانگ یک باب  خانه مشتمل بر رهن که به موجب سند رهنی شماره 97360 مورخ 4/5/85 دفترخانه اسناد رسمی شماره 13 میناب در رهن بانک ملی قرار گرفته است به مساحت 84/226 متر مربع قسمتی از پلاک 145- اصلی قطعه بخش 5 واقع  میناب شهرک دانش خریداری از مالک رسمی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان میناب
9- خانم ناهید جعفرنژاد گشوئیه فرزند عیسی به شماره شناسنامه 1745 صادره از رودان و به شماره ملی 4699565999 و به شماره رای 139960323057001152 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 06/278 متر مربع قسمتی از پلاک های شماره 265- اصلی و 1/265 قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب محله فرخی جنب بلوک زنی منصوری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محمد احمدی
10- اصغر رنجبری فرزند عباس به شماره شناسنامه 1603 صادره از بمانی و به شماره ملی 3421384037 و به شماره رای 139960323057001731 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 03/198 متر مربع قسمتی از پلاک 353 - اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع درمیناب بلوار آل محمد شهرک توحید خریداری مع الواسطه از مالک رسمی سید مهدی مکیان
11- خانم محفوظه شیخ آبادی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 672 صادره از میناب و به شماره ملی 3421622779 و به شماره رای 139960323057001610 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 متر مربع قسمتی از پلاک شماره 570- اصلی قطعه 1 بخش 5 واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عبدالکریم احمدی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 04/12/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 19/12/1399

عقیل قاسمی رئیس ثبت اسناد و املاک میناب     204930
 1946 م/الف 

 

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها