آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /18/فروردین ماه سال /1400نظر باینکه آقای یحیی جاشوئی فرزند حسین باستناد استشهادیه محلی اعلام نموده‌اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه بشماره 261/15139- اصلی بمساحت (273) مترمربع واقع در کوی حسین‌آباد جنوبی بخش 24 بندرلنگه که در صفحه 131 دفتر جلد 170 ذیل شماره 35909 بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن ثبت و سند مالیکت صادر و تسلیم گردیده و سپس مع الواسطه مورد ثبت مذکور برابر سند انتقال شماره 14919 مورخ 03/03/1393 دفترخانه اسناد رسمی 37 بندرلنگه به آقای یحی جاشوئی انتقال قطعی یافته و سند مالیکت بشماره چاپی 283789 د 91 صادر و تسلیم گردیده است و اکنون در مالکیت ایشان مستقر می‌باشد مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده‌اند. بدینوسیله اعلام می دارد هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش و یا انجام معامله نسبت به پلاک مذکور می باشد برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف مهلت 10 روز  از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه عین اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرلنگه - صادق خواجه بهرامی    206268    
 3 م / الف      16/1/1400

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها