شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /19/فروردین ماه سال /1400شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده  شماره 9900718 اجرایی دعوی عبدالرحمن بدوی فرزند احمد بطرفیت عبدالسلام سلطانی فرزند محمد، پس از کارشناسی ، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده:
- ملک به آدرس بندرعباس، محله سورو، خیابان آتش نشانی، کوچه سبلان 5، طبقه همکف، کدپستی 7917895655 منزل آقای عبدالسلام سلطانی، ملک مورد نظر عبارتست از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب آپارتمان دارای پلاک ثبتی 6 فر عی از 3213 اصلی قطعه یک واقع در طبقه همکف به مساحت 65/126 مترمربع همچنین اعیانی احداثی با اسکلت مصالح بنایی و دیوار باربر، نمای سیمان سفید، پوشش کف سرامیک، پوشش دیوارها و سقف سفیدکاری، آشپزخانه و سرویس بهداشتی کاشی و سرامیک ، کابینت آشپزخانه گالوانیزه، پنجره ها با نرده فلزی و از جنس آلومینیوم و سیستم سرمایش کولر اسپیلت و گازی و دارای انشعاب برق و آب می باشد که برابر نظر کارشناسی 000/000/500/10 ( ده میلیارد و پانصد میلیون) ریال ارزیابی و تعیین می گردد که به عنوان قیمت پایه مزایده می باشد. که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 13 مورخ 04/02/1400 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند. 206280

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها