آگهی فقدان سند مالکیت سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه تاریخ /5/آبان ماه سال /1400نظر به  اینکه خانم راحله افشارفرد فرزند بهرام به شماره شناسنامه 131 صادره از اصفهان به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه دارای پلاک 3 فرعی از 2223 اصلی واقع در پارسیان بخش 21 پارسیان به مساحت 64/59 مترمربع که در صفحه 119 دفتر 46 ذیل شماره 6104 به شماره سریال 496989 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی، تسلیم و رسید دریافت نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارسیان، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: شنبه مورخ 05/08/1400.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها