آگهی تحدید حدود آبان ماه 1400 اداره ثبت پارسیان تاریخ /5/آبان ماه سال /1400آگهی تحدید حدود املاک ومستغلات حوزه ثبتی پارسیان که میبایست طبق ماده 14قانون ثبت آگهی آنها منتشر شود و همچنین پلاکهایی که بعلت عدم حضور مالک یا نماینده قانونی  آنها از نوبت خارج شده بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود :
پلاک 4/43 اصلی بنام  میرزا زارعی   فرزند احمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 44/278متر مربع واقع  در پارسیان 
پلاک 22/1925- اصلی بنام   عبدالخالق دژمان   فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه  به مساحت متر 15/386 مربع واقع  در پارسیان
پلاک 8/2224 اصلی بنام قاسم کامران فرزند محمد  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78/189متر مربع واقع در پارسیان 
مورخ 26/08/1400
پلاک 390/2566 اصلی بنام عبدالحمید جوکار  فرزند حسن ششدانگ یکباب  ساختمان  به مساحت27/885مربع واقع در پارسیان
پلاک 393/2566 اصلی بنام امین زارعی فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه  بمساحت66/256متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 394/2566 اصلی بنام یوسف سجاد   فرزندجاسم ششدانگ یک باب خانه  به مساحت22/215متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 27/08/1400
پلاک 1/3667 اصلی بنام محمد دبان  فرزنداحمد ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت16/66885مترمربع واقع در روستای باغستان
پلاک 1/4085 اصلی بنام  ابراهیم عنبری فرزندعبدالله ششدانگ  یک قطعه زمین   بمساحت3/3156متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک5594 اصلی بنام  لیلا آژگان فرزند حسین  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت05/124متر مربع واقع در پارسیان
مورخ 29/08/1400
پلاک85/5721اصلی  اسد صفری  فرزند عباس ششدانگ یک باب چهاردیواری  به مساحت22/723متر مربع  واقع در پارسیان
پلاک12240 اصلی بنام  محمد ناجی  فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب  خانه  مساحت52/509متر مربع واقع  درپارسیان
پلاک13546 اصلی بنام رقیه چمن آراء فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک باب چهاردیواری   به مساحت67/198متر مربع واقع  در پارسیان
مورخ 30/08/1400
پلاک13505اصلی  بنام  زلیخا محمدی  فرزندمحمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت36/227متر مربع واقع درپارسیان
پلاک 1/13705 اصلی بنام  مهدی  نصوری  فرزند  مذکور  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 84/236 متر مربع واقع  در پارسیان
پلاک 15233 اصلی بنام  شرکت تعاونی اتحاد تجارت شکوه  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 88/103659 متر مربع واقع  دربهده
پلاک15255اصلی بنام  علی پارسا  فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 40/1138 متر مربع واقع  درپارسیان 
مورخ 01/09/1400
پلاک15257اصلی بنام یوسف دستگیر  فرزند موسی ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت38/17757متر مربع  واقع درروستای غورزه
پلاک 15260 اصلی بنام مهدی رئیسی فرزند احمد  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت240متر مربع  واقع درپارسیان
پلاک15264اصلی بنام  فهیمه خرم فرزند یوسف ششدانگ یک  باب خانه به مساحت 90/229 متر مربع  واقع در پارسیان
مورخ 02/09/1400 
پلاک15266 اصلی بنام  یاسین طاهریان فرزند عبدالله ششدانگ یکباب  چهاردیواری  به مساحت 76/302متر مربع  واقع درپارسیان
پلاک 15269 اصلی بنام نرگس ویسه فرزندغلامحسین ششدانگ یک  باب خانه به مساحت05/245متر مربع  واقع در پارسیان 
پلاک15275اصلی بنام محسن عباسی  فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 55/258 متر مربع  واقع در پارسیان
مورخ 03/09/1400
پلاک15279 اصلی بنام  خلیل حسن پور فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 85/237متر مربع  واقع درپارسیان
پلاک 15282 اصلی بنام عبدالواحد عیسی زاده فرزند محمد ششدانگ یکباب  خانه  به مساحت 28/238 متر مربع  واقع در پارسیان
پلاک15400اصلی بنام لیلا عمادی فرزند غریب علی ششدانگ یکباب  قطعه زمین به مساحت462 متر مربع  واقع در پارسیان
مورخ 04/09/1400
پلاک 15404 اصلی بنام محمد روشناس فرزند عبدالله ششدانگ یکباب  ساختمان   به مساحت 75/1232متر مربع  واقع در پارسیان
پلاک15405اصلی بنام علی ابراهیمی فرزند اسمعیل  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 09/221 متر مربع  واقع در پارسیان
پلاک 15406 اصلی بنام حمید دولاب  فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین   زراعی  به مساحت 21012متر مربع  واقع در روستای اکبری
مورخ 06/09/1400
لذا  بموجب دستور ماده 15 قانون ثبت از صاحبان املاک ومجاورین پلاکهای فوق الذکر دعوت میشود در وقت مقرر تحدید حدود که از ساعت 8صبح شروع میشوددر محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان املاک یا نماینده قانون ایشان حاضر نباشند تحدید حدود با معرفی مجاورین بعمل خواهد آمد وبرابر ماده 20 قانون ثبت اسناد واملاک از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود اعتراضات تا سی روز پذیرفته خواهد شد ومعترض میبایستی اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد واملاک پارسیان تسلیم نماید وظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تسلیم نماید ضمنا طبق تبصره دوماده واحده قانون مصوب 25/3/1375 تعیین وتکلیف پرونده‌های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است معترض میبایست ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی محل وقوع ملک تسلیم نماید الا حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار 05/08/1400
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها