آگهی مزایده( نوبت اول) شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی140040420000088685 که طی آن محکوم علیه مسعود بلبلی فرزند ابراهیم محکوم به پرداخت مبلغ 897/127/174/2 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له عبدالرحیم جمعه پور فرزند غلام گردیده است، که به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید :
1 - منزل مذکور واقع در بندرعباس کوی نیایش، خیابان اداره کل آموزش و پرورش، کوچه آموزش 5 ساختمان تخت جمشید ، طبقه سوم و با مشخصات پلاک فرعی 26181 از 3 اصلی، طبقه 3، به مساحت 62/79 مترمربع مفروز و مجزی شده از 23454 و طبق تصویر سند ارائه شده مالک ششدانگ عرصه و اعیان منزل مذکور مرحوم خانم صغری سالاری فرزند یداله( مادر محکوم علیه آقای ابوالفضل سالاری) می باشد.
2 - ششدانگ منزل فوق بنام مرحوم خانم صغری سالاری بوده و سهم محکوم علیه از آن با استناد به تصویر ابرازی گواهی حصروراثت به شماره دادنامه 140040390002122941 مورخ 29/08/1400 شعبه 8 شورای حل اختلاف شهرستان بندرعباس به عنوان ماترک 13/2 می باشد.
3 - ساختمانی که منزل مورد نظر در آن قرار دارد دارای 5 واحد در 5 طبقه روی پیلوت بوده و سازه بتنی و با قدمت حدود نه سال و با نمای سنگ می باشد.
4 - آپارتمان مورد نظر دارای 2 اتاق خواب ( یکی از اتاق ها دارای کمد دیواری)، سالن پذیرایی، سرویس بهدلشتی و حمام مجزی، آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف، کف سرامیک، دیوارها با پوشش گچ و سقف نیز با پوشش گچ و ابزار ، درب ضد سرقت، پنجره آلومینیوم با شیشه تک جداره، سیستم سرمایش اسپیلت می باشد.
5 - متعلقات : یک واحد پارکینگ و یک باب انباری به مساحت حدود 2 مترمربع و انشعاب آب ، برق
6 - منزل مورد نظر در حال حاضر در اجاره آقای رضا صادق پور فرزند احمد با مبلغ 000/000/600 ریال(ششصد میلیون ریال) بصورت رهن کامل می باشد.
با توجه و عنایت به بازدید صورت گرفته و طی مدارک ابرازی با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و قدمت ساخت شکل هندسی ، ارزش منطقه ای و بافت آن و نوع مصالح بکار فته ، انشعابات و متعلقات آن و وضعیت فعلی بازار املاک و مستغلات (عرضه و تقاضا) همچنین بدون در نظر گرفتن وقفی بودن ، مستحق الغیر بودن ، بازداشتی بودن و تعهدات دیون و بدهی احتمالی که ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقی یا سایر موسسات ، بانک و نهادهای دولتی و خصوصی داشته باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح های عمرانی و اصلاحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازی و با در نظر گرفتن سایر پارامترها و مولفه های موثر بر رابطه از نظر اینجانب ارزش 
شش دانگ عرصه و عیان منزل و متعلقات مورد نظر مجموعا مبلغ 000/000/562/8 ریال( هشت میلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون ریال) اعلام گردیده و ارزش 13/2 سهم( 923/0 دانگ از ششدانگ) از عرصه و اعیان منزل مورد نظر متعلق به آقای ابوالفضل سالاری نیز مبلغ 769/230/317/1 ریال(یک میلیارد و سیصدو هفده میلیون و دویست و سی هزار و هفتصد و شصت و نه ریال) جهت پایه مزایده اعلام می گردد.
1 - فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره ir220100004062012907685962 نسیم بانک مرکزی تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 13ظهر مورخ 11/11/1400 در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد.متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها