آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1400 ثبت پارسیانبموجب ماده12 قانون ثبت اسناد و املاک  و اصلاحی مواد 46 و59 آیین نامه  قانون مذکور اسامی اشخاصی که املاک آنان در سه ماهه سوم1400 قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی میگردد :  
پلاک 31/108 اصلی بنام محمدامین انصاری فرزند عبدالغنی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 405 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک23/2220 اصلی بنام بهرام حیدری فرزند رجب ششدانگ یکباب خانه به مساحت92/375 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک 300/2566 اصلی بنام هادی نصوری فرزند مذکور و مذکور نصوری فرزند حارب هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب چهار دیواری  به مساحت 66/201متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 301/2256 اصلی بنام هادی نصوری فرزند مذکور و مذکور نصوری فرزند حارب هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ چهار باب مغازه به مساحت 54/235متر مربع واقع در پارسیان  
پلاک 415/2566 اصلی بنام عبدالملک ملک پور فرزند عبدالله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 8/235 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک4474 اصلی بنام عبدالعزیز کمالی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 56579 متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک 1/4474 اصلی بنام عبدالعزیز کمالی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5/10636متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک 4678 اصلی بنام صقر سگری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 46561 متر مربع واقع در تمبو جنوبی 
پلاک 84/5721 اصلی بنام مریم سالمی فرزند غلام حسن و علیرضا یوسف زاده فرزند یوسف هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 39/296 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 1/8903 اصلی بنام صقر سگری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 29535 متر مربع واقع در تمبو جنوبی
پلاک 11985 اصلی بنام عبدالمجید فربودی فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 810/403 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 2/13368 اصلی بنام عبدالرسول عطایی فرزند حسین ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 288 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 112/1946 اصلی بنام حجت اله آقاسی فرزند عزت اله ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 24 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15106 اصلی بنام احمد کشاورز فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 63/98062 متر مربع واقع در کوشکنار 
پلاک1/15178 اصلی بنام الیاس ملک پور فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 87/211 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15286 اصلی بنام یعقوب زارعی فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت10/207متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک15615 اصلی بنام فاطمه رواز  فرزند یوسف و عایشه احمدی فرزند یوسف هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 76/45183 متر مربع واقع در بهده
پلاک 15616 اصلی بنام سنا حسینی فرزند یوسف  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 75/45183 متر مربع واقع در  بهده
پلاک 15618 اصلی بنام ماجد سگری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5/45121 متر مربع واقع در تمبو جنوبی 
پلاک 15621 اصلی بنام ماجد سگری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 21197 متر مربع واقع در تمبو جنوبی 
پلاک15630 اصلی بنام مطور مبارکی فرزند عبدالرحمن ششدانگ یک باب خانه به مساحت 58/257 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15636 اصلی بنام ابراهیم فرهمندنیا فرزند گل محمد ششدانگ یک باب چهار دیواری به مساحت 49/58 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15637 اصلی بنام علی رضا زاده فرزند صالح ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 89/144 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15641 اصلی بنام فاطمه پاسلار فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 61000متر مربع واقع در بهده
پلاک 15645 اصلی بنام خالد یعقوبی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت 69/255 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15649اصلی بنام احمد کشاورز فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 89/2680 متر مربع واقع در کوشکنار 
پلاک 15650 اصلی بنام احمد کشاورز فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 73/1033 متر مربع واقع در کوشکنار 
پلاک 15655 اصلی بنام عبدالمجید بلوچی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 8/6916 متر مربع واقع در سرکوه شنبه 
پلاک15656 اصلی بنام عبداله ملک پور فرزند عبدالملک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 10197 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15663 اصلی بنام عبدالرحمن ایرانی فرزند احمد ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت 46/21 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15664 اصلی بنام سعید مدنی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96/251 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15665 اصلی بنام ابراهیم مدنی فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 42/273 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک15670 اصلی بنام عبدالرحمن غواصی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 56/2713 متر مربع واقع در چیکلو 
پلاک 15674 اصلی بنام محمود محمدنیا فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 76/168 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15676 اصلی بنام محمود محمدنیا فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 22/226 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15678 اصلی بنام هادی صفری راد فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 252 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15682 اصلی بنام حسین باقری فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 02/406متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15685 اصلی بنام یوسف یوسفی فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 26/241 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15690 اصلی بنام خلیل مبارکی فرزند محمد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15692 اصلی بنام آمنه شجاعی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 46/67 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15694 اصلی بنام فردین هوشمند فرزند حسن ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 35/268 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15695 اصلی بنام علیرضا مرادی فرزند عالی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 49/13244متر مربع واقع در چهواز 
پلاک 15696 اصلی بنام علیرضا مرادی فرزند عالی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 27/4263 متر مربع واقع در چهواز 
پلاک 15697 اصلی بنام علیرضا مرادی فرزند عالی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 12/40128 متر مربع واقع در چهواز 
پلاک 15698 اصلی بنام علیرضا مرادی فرزند عالی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 51/4923 متر مربع واقع در چهواز
پلاک 15699 اصلی بنام ابوالحسن یزدان پناه فرزند اکبر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 30/277 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15703 اصلی بنام مریم صبری پور فرزند علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 8/221 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک15707 اصلی بنام مجتبی صفری فرزند اسد ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 05/322 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15713 اصلی بنام عباس کامکار  فرزند محمد ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 08/27 متر مربع واقع در پارسیان 
لذا چنانچه اشخاص  نسبت به ثبت پلاک های فوق واخواهی داشته باشند میتوانند برابر ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین   آگهی نوبتی  به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم دادخواست نماید  و گواهی آن را اخذ و به اداره   ثبت تسلیم نماید.‏/ پ
تاریخ انتشار نوبت اول   02‏/11‏/1400
تاریخ انتشار نوبت دوم   01‏/12‏/1400
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها