آگهی مزایده( نوبت دوم) شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباسشعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9909987610500725 و شماره بایگانی 0000724 و شماره دادنامه 9909977610501512 دعوی رضا راد به طرفیت عبدل راد و اسحق راد و کنیز راد و حوا راد و خدیجه راد و ابراهیم راد مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و تقسیم ترکه و مطالبه اجرت المثل اموال که در راستای اجرای حکم یکدستگاه باب ملک مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود:
موضوع مزایده: آدرس ملک: بندرعباس، بیست متری شاه حسینی، کوچه خوبان یک
مشخصات ثبتی سند: طبق کپی سند مادر ارائه شده به شماره ورقه مالکیت 850035 شماره ثبت 4469 صفحه 201 شماره ملک 4531دفتر 23 و کروکی ملک متراژ زمین مورد دعوی طبق سند 202 مترمربع می باشد. دارای اتاق قدیمی سقف چوبی
ارزیابی ملک: 
اجرت المثل ملک فوق از تاریخ 09/02/1398 الی 09/02/1400 برای 24 ماه شمسی برابر است با 000/000/168 ریال می باشد.
این کارشناسی براساس بازدید از محل و مدارک تحویلی از طرف آورنده نامه و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی بانکی، مالیاتی،شهرداری،عوارض،اصلاحات و ... در مورخ 13/06/1400 تنظیم شده است.
مبلغ کارشناسی: باتوجه به مشخصات و امکانات فوق برای عرصه واعیان :000/000/140/14 ریال(چهارده میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال ) می باشد ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود:
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره IR0100004062012907685962 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت13 روز یکشنبه مورخ 24/11/1400 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها