آگهی فقدان سند مالکیتنظر باینکه آقای محمد شاهی جزپتن فرزند عباس باستناد برگ شهادت شهود جهت دریافت سند مالکیت المثنی اعلام نموده‌اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه بشماره پلاک  صفر فرعی از 15132 - اصلی بمساحت (445) چهارصد وچهل وپنج  متر مربع واقع در بندرلنگه - کوی مینابی بخش 24 بندرلنگه که در صفحه 79دفتر جلد 6 ذیل شماره 857 بنام آقای محمداکبر نیام فرزند مرحوم حسین ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 283212 د 91 صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر قطعی شماره 27779 مورخ 26/03/1389 توسط دفترخانه اسناد 17 بندرلنگه به آقای محمد شاهی جز پتن انتقال قطعی یافته است و اکنون در مالکیت ایشان مستقر می باشد مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند .
بدینوسیله اعلام می دارد هر کس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش و یا انجام معامله نسبت به پلاک مذکور می باشد برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف مهلت 10 روز از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه عین اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
صادق خواجه بهرامی -رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرلنگه     18 م/ الف    
 
 آگهی فقدان سند مالکیت
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها