آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیبرابر رای شماره 140160323062000009 مورخ 20/02/1401هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک بستک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم زینب جعفری فرزند نوروز  بشماره شناسنامه 61 صادره از    در یک باب خانه به مساحت 174.44 مترمربع پلاک 1 فرعی از 739 -اصلی قطعه یک بخش 19 واقع در  محله ایمان خیابان آل عبائی بستک خریداری از مالک آقای علی رحمان شناس محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 28/03/1401
تاریخ انتشار نوبت دوم:11/04/1401
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها